Календарь событий

25 мая 2023

Жууаплылыкъны толусунлай сезе, жамауатдан ыразылыкъ табады

Озгъан жылда «КъМР-ни сыйлы врачы» деген даражалы атха тийишли болгъанланы санында Нальчикде республикалы клиника больницаны доктору Геккиланы Сапарны къызы Жаннет да болгъанына аны таныгъанла,усталыгъын билгенле да къууаннгандыла.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

19 мая 2023 7.                                 90-ПП
г. Нальчик

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ БУЙРУГЪУ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

Б У Й Р У ГЪ У

Об утверждении состава экспертного совета по стипендиям Главы Кабардино-Балкарской Республики для аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров, студентов и курсантов

Чамдан, оюндан чыкъгъан насып

Бирле айтадыла ол алай боллукъ тюйюлдю деп, биз аны таныйбыз, хапарын бек иги билебиз дегенле да бардыла. Ким биледи, тюзю къалай болур? Окъуучуларыбызны араларында да табылырла бу хапарны эшитгенле. Мен а билгенимча айтайым.

Бирликге жораланнган атлам

Шёндю газетлеге бла журналлагъа жаздырыу къыстау барады. Башхаланы билмейме, мен а  миллетибизни жангыз газети «Заман» ючюн къайгъырама. Таулума деген да аны айныры, кёп болуру ючюн къайгъырыргъа керекди, кесин таулулугъун аны бла билдиртсин деп, алай къарайма. Чакъырыу да этеме, ана тилибизде чыкъгъа «Заман» газетге тутхучлулукъ этигиз, анга жаздырыгъыз деп. Ол барыбызны да бирликге  алчы атламыбыз болсун.

Аны илмугъа салгъан къыйыны бюгюн да эсленеди

Республикада культурологиядан биринчи доктор, белгили кесаматчы Орусбийланы Фатима жашаудан кетгенли он жылдан атлагъанды. Жазгъан ишлери бла маданият хазнабызгъа тийишли юлюш къошханды. 

Элни тутуругъу аны иш кёллю адамларыдыла

Элбрус районда орналгъан Бедик эл 1922 жылда къуралгъанды. Ол заманда аны аты «Малкъар племсовхоз» болгъанды.

Нартлада ажайып шартла

Нарт таурухла – бизни ата-бабаларыбызны юслеринден ала кеслери айтхан хапарладыла дейдиле алимле. Ала да, баям, жашауну болгъанындан ариу этерге сюйгендиле.

Жашил байлыкъларыбызны сакъларгъа эмда кёбейтирге

«Агъачланы сакълау» деген федерал проект адамларыбызгъа таплыкъгъа, игиликге деп бардырылады, миллет агъачларыбызны сакълау бла байламлыды. Аны магъанасы бирди – агъачланы жангыртыу. Бу борч а эки кесекден къуралады: терек къоранчланы азайтыу эмда ала къуругъан жерледе жангыларын орнатыу.

«Заманны» хар таулу юйюрге

Багъалы шуёхла!  

Тиширыуларыбызны сыфатларын не затла бузадыла?

Бирде тиширыула бютюн ариу кёрюнебиз деп сыфатларын, кеслерини юсюнден бирсилени оюмларын да осал жанына айландырадыла.  Аны юслеринден косметолог Эдикаланы Анжела бла ушакъ этгенбиз. 

Ски-пассланы – учуз багъала бла

Элбрус курорт 2023-2024 учуу сезоннга сабийлеге бла абаданлагъа ски-пассланы сатып башлагъанды, майны ахырына дери аланы 46 процентге учузуракъ алыргъа боллукъду, деп билдириледи республиканы Курортла эм туризм министерствосуну телеграмында.

Къыйматлы проектлени хайырлана

Кёп болмай КъМР-ни Промышленность, энергетика  эмда сатыу-алыу министерствосу,  Россейни  кластерлерини бла технопаркларыны  ассоциациясы  бардырып  Нальчикде Регионнга оноу этиу арада «Промышленностьну айнытыу бла инвестицияланы  кёбейтирге» деген  ат бла жыйылыу  болгъанды.  Анга КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Сергей Говоров,  кластерлени  бла технопаркланы  ассоциациясыны таматасы Андрей Шпиленко, промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министр Шамиль Ахубеков, ведомстволаны, предпринимательствогъа болушлу

Агъачланы сакълау

«Агъачланы сакълау» федерал проектни чеклеринде аслам тюрлю агротехника жумуш тамамланады. Ала аны эм магъаналы кесегинден биридиле. Къабарты-Малкъарда мюлкледе агъачланы айнытыу эмда заранлы битимле ёсмезча этиу хыйсап бла аланы жыл сайын бардырадыла.