Календарь событий

12 мая 2023

Энчи инвестициялагъа жол берирге

Бу айны ал кюнлеринде Минеральные Воды шахарда ётген биринчи Кавказ инвестициялы кёрмючде «СЗПК: инвестициялы тириликни айнытыу амал» сессиягъа Россейни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Мурат Керефов да къатышхан эди

Аллергиягъа бакъгъан ара жангы амалланы хайырланады

Кёп болмай Регионнга оноу этиу арада КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатда болмагъан баш  специалисти – аллерголог-иммунолог, медицина илмуланы доктору, профессор Аллергиягъа бакъгъан араны баш врачы   Мадина Шогенова бла тюзюнлей эфир  болгъанды. Ол медицина учрежденияны ишини юсюнден хапарлагъанды эм тынгылаучуланы  да аллергия,  иммуналогия бла байламлы сорууларына  жууап  бергенди.  

Кюмюш майдалны да алгъанды

Ауур атлетикадан ЮФО-ну биринчилигине ДНР-дан, Кърымдан, Севастопольдан, Адыгеядан, Къалмыкъдан, Ростов областьдан, Краснодар крайдан эм башха республикаладан 17 жыллары толмагъан 120-дан аслам жаш бла къыз къатышхандыла.

ИШДЕ ЖИ ГЕРЛЕ - УРУШДА ЖИГИТЛЕ

Хар ким да кесини туугъан жерин энчи сюеди. Ол айнып барыр ючюн, кече кюн деп да къарамай, келленип урунады. Жигер иш бла атын игиге айттырады. Ата Журтуна душман чабыууллукъ этсе уа, бирча болуп къорууларгъа сюйеледи. Ма аллай жашла болгъандыла бизни элни аскерчилери.

Суратлада ветеранланы жарыкъ сыфатлары

КъМР-ни Суратлау искусстволарыны А.Л. Ткаченко атлы музейинде 2023 жылда 8 майдан башлап 15 майгъа дери, «Юйюр альбом» социал проектни чегинде, аллай аты бла фотоаппарат бла алыннган суратланы кёрмючю бардырылады. Ол кеси да фронтчулагъа – Уллу Ата журт урушну ветеранларына жораланады. «Юйюр альбом» социальный проект Уллу Ата журт урушну юсюнден эсгериулени сакълаугъа эмда тёлюлени араларында байламлыкъланы кючлеуге бурулупду.

Чичхантут

Бизни ата-бабаларыбызны ата-бабаларыны жаш заманларында, ол а къачан болгъанын билгенле энди жокъдула, Шильда деген шахарда жашагъанла киштикни ахыры да кёрмегендиле. Киштик болмагъан жерде уа чичханла жайылмай къаламыдыла?

Эм уллу ёлчемледе ууланы сыйыргъандыла

Наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау оператив-излеу ишлени кезиуюнде ФСБ-ны эм  МВД-ны КъМР-да управленияларыны  келечилери республикагъа эм уллу ёлчемледе наркотиклени келтирген эки тыш къыралчыны тутхандыла, деп билдиргендиле ФСБ-ны КъМР-да пресс-службасындан. 

Таулагъа ёрлеуге къатышхандыла

Росгвардияны спортчулары Къабарты-Малкъарда спортну экстремал тау тюрлюлеринден XIV халкъла аралы фестивальгъа къатышхандыла. Эришиуле Уллу Хорламны 78-жыллыгъына аталгъандыла ала Элбрусда немец-фашистле бла уруш болгъан жерледе барадыла, деп билдиредиле КъМР-да Росгвардияны пресс-службасындан.

Жюрегимде жашап тургъан Устазым

Бизни халкъыбызгъа окъуу, билим алыу бек сыйлы затла болгъандыла не заманда да. Алда ол затха иги эс бёлгенле да акъыллы адамларыбыз эдиле. Асламысында дуния кёрюп къайтхан хажиле.

Хычыуун такъыйкъала

Шимал Осетия-Аланияны Правительствосунда «Кредо-знание» деген экинчи Шимал-Кавказ олимпиадада хорлагъанланы саугъалагъандыла. Аланы алгъышлай,  республиканы башчысы Сергей Меняйло:  «Манга  сизге бу саугъаланы берген бютюнда хычыуунду, нек десегиз сиз алагъа тийишли болгъаныгъызны  итиниуюгюз,  хунерлигигиз бла да кёргюзтгенсиз»,-дегенди.

Проектле къалай толтурулгъанлары тинтилликди

Къабарты-Малкъарны Правительствосунда «Маданият» миллет проектни СКФО-ну регионларында толтуруу бла байламлы мониторинг жыйылыу боллукъду. Анга Россейни культура министрини орунбасары Надежда Преподобная, Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, къыралны битеу субъектлерини маданият жаны бла толтуруучу власть органларыны башчылары, маданият учрежденияланы башчылары эм экспертле къатышырыкъдыла.

Алчылыкъны ычхындырмагъандыла

Дондагъы Ростовда эстетика гимнастикадан «ОСКАР» деген битеуроссей тёрели эришиу эм область даражалы сабий турнир бардырылгъандыла. Алагъа къыралны 22 регионундан 6-16-жыллыкъ спорнтчуладан  600-ге жууугъу  къатышхандыла.

Миллет магъанасы болгъан жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!