Календарь событий

05 мая 2023

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини БЕГИМИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини

БЕГИМИ

 

Каспий чабакъчыкъла - череклерибизде

РусГидро компанияны адамлары бизни республикада череклеге 300 мингден артыкъ каспий  чабакъчыкъ жибергендиле алгъаракъда. Аны бла гидроэнергетикле суулада чабакъланы санын кёбейтиу программаларыны энтта да бир кесегин тындыргъандыла.

Ишчи усталыкъла бла шагъырейленнгендиле

Кёп болмай «Турникетсиз ыйыкъ» битеуроссей акцияны чеклеринде Нальчикни школчулары бла устазлары «Телемеханика» биригиуде болгъандыла. Аны Россейни Машинала ишлеген союзу 2015 жылдан бери  бардырады.  Акцияны магъанасы - студентлени, школчуланы эм аланы ата-аналарын предприятияланы иши бла шагъырей этергеди. Алагъа ишчи жерлени, урунуу рынокда сурам болгъан усталыкъланы, бюгюннгю промышленностьну эм производствону юсюнден да хапарлагъандыла.

Таза суу бла сылтаусуз этерча

Псыхурей элде «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программаны чеклеринде Малкинская бла  Клиническая орамлада 1100 метр чакълы бирде   таза суу баргъан быргъыла тартхандыла,- деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк  министерствосундан.

Жолла къоркъуусуз болурча

Акъ-Сууда тёртюнчю  посёлокга баргъан жол эрттеден бери тозурап ремонт этерге керекли болуп тургъанды. Анга байламлы быйыл мартда «Къоркъуусуз эмда качестволу автомобиль жолла» миллет  проектге кёре,  графикден алгъа  тынгылы ремонт этилип бошалгъанды. 

Эркинлик, жалынчакъсызлыкъ, намыс ючюн сермешгенди

Акъ Суудан Алийланы Хабич Уллу Ата журт урушха юч уланын ашыргъанды – Якубну, Мухажирни эмда Нухайны. Алай ол къанлы  къазауатдан ата юйюне жаланда Нухай къайтханды.

Тыш къыраллы жолоучула - бийзде къонакъда

Белгили немисли къаячы эмда этнограф  Карл Эггер  1914  жылны жазында  бу тийрелеге келип, кёргенини,эшитгенини  юсюнден «Kaukas in Kaukasus» деген китап жазып, аны 1915 жылда Германияны Базель шахарында А.Г.Фробенусну издательствосунда чыгъаргъанды.

Сайгъакъ

Бу уллу эм кенг къуу тюзлени кийик эчкиси, хайыуанланы бирине да ушамагъан жаныуарды дерге боллукъду. Буруну кьысха хоботду. Къуу тюзледе битим бек аз болады. Алада желле, боранла букъуну кётюрюп айланадыла.

Кюбюрде табылгъан къагъытла

Эгечим болса эди, анамы да излемез эдим,  дегенди анасы ёлгенде, эгечлери болмагъан жети къарындашдан бири. Эгеч дегенинг алайды, анасыча жарсыр. Къууанчынга къууана билир. Жарсыуунга къайгъырыр. Къарындашына тынчлыкъ къайтхынчы – кечелерин тынгысыз ётдюрюр.

Элли жаш адамланы къайгъысын кёре

 «Спортмастер тёлю» деген  проектни чеклеринде бу кюнледе Зольск районда спорт-айнытыу майдан къууанчлы халда ачылгъанды. Сабийлеге эмда жаш адамлагъа деп, аллай майданла республиканы дагъыда беш  районунда   къуралгъандыла.

Газетге жазылыргъа унутмагъыз

Багъалы шуёхла!  

Жууукълукъну бузаргъа жарамагъанын нек унутабыз?..

Бурун ёмюрледен бери окъуна, къарачай-малкъар  дунияда иги адетлерибизден бири ол жууукълукъну бузуп юйюр къураргъа жарамагъан адетди. Жууукълукъ жети къаты атагъа дери саналгъанды.

Судьяланы тюз оноулары – адамланы тынчлыкълы жашауларыны мурдору

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны Жамауат къоркъуусузлукъ, законлукъну сакълау эм ОНК бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла комиссиясыны жыйылыуунда мировой судьяланы ишлери сюзюлгенди