Календарь событий

01 мая 2023

Тириле, хунерлиле ишсиз къаллыкъ тюйюлдюле

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар гуманитар-техника  колледжде  «Профессионалла-2023» деген битеуроссей чемпионатны  регион кесеги къууанчлы халда ачылгъанды.