Календарь событий

09 мая 2023

Жыл санына къошуп – фронтха

Уяналаны Къанаматны жашы Алим урушха 1942 жылда 9 августда онжети жылында кетгенди. Ол, кеси тенгли кёплеча, Ата журтну къоруулагъанланы сатырында болургъа итиннгенди. «Ол заманда кимни да акъылында ол эди: къыралыбызны къоруулау, душманны жокъ этиу», – деп эсгергенди Уяна улу.  Фронтха жиберигиз деп баргъанында, аны алыргъа унамагъандыла, ол, жыл санына къошдуруп, муратына алай жеталгъанды. Аны Ташкентде пулемёт-миномёт училищеге жибередиле, ызы бла аскерге Термез шахарда Афганистан бла чекге ашырадыла.