Календарь событий

19 мая 2023

Багъалары – учуз, хайырлары - уллу

Не десенг да, адам улуну акъылы къужурду. Аптекалада дарман не къадар багъа болса, ол къадар иги сунады. Алай учузуракъ тургъанланы хайырлары багъалыладан осал тюйюлдю. Сёз ючюн, корвалол. Аны саулукъ бла байламлы хайырланнгандан сора, юй жумушлада да жаратыргъа боллукъду. Юй бийчеле аны  бла кюйген табаланы ариулайдыла. Аны жагъып, эки-юч минутха къоюп, къаты ышысанг, адырла жангы сыфат алып къаладыла. Бир кесек дарман ийиси сакъланырыкъды, алай бир кесекден  ол да кетерикди. Уллу порошокладан эсе, ол къайда  онглуду, саулукъгъа да заран салмайды.            

Атларын ёмюрлюк этгендиле

Миллетибизде аты жюрюген Джаппуланы Жатчи 1780 жылда Басхан ауузунда туугъан эди. Ёсюмлю, затдан къоркъа билмеген батырны аты, уста уучунуча, къаячыныча сакъланнганды.

Жашау журтлагъа танг къошулгъанды

КъМР-ни Къурулуш, архитектура эмда жашау журт –коммунал мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйыл  биринчи кварталгъа  134 минг квадрат метрден аслам  жашау журт ишленнгенди.  

Минги тауда – тёрели жараула

Бу кюнледе Минги тауда тёрели жай жарау этиу-юйрениу жыйылыуларын Россейни тау лыжа спортдан бла фристайлдан командалары бардырадыла.

Айдабол кешене

1978 жылны жазы. Кюн иссиди. Автобус бла Нальчикден келебиз. Мен Хозаланы Хусей бла олтуруп келеме. Адамла да: «Ма, энди эки Хусей да бир биригизни тапхансыз», - дей.

Жашауну сейир халлары

Жашау  сейирди. Хар адамгъа  да аны кёз къарамы  бирча тюйюлдю. Бирлеге  ол сейир саугъала хазырлайды, башхаланы уа «тоханадан» терк  энишге  атады.  Ол себепден   тамблагъы кюн къадарынгы къалай  тюрлендирлигин  биллик тюйюлсе.  Биз сизге деп жарашдыргъан статьяда  билмей тургъанлай  жашаулары аламат саугъа этген тиширыуланы юслеринден айтырыкъбыз. Аланы араларында шёндюгю патчах юйюрледе туугъанла  жокъдула, болсада ёзден уланла уа аланы кеслерине жашау нёгерге сайлагъандыла.

Юйле да адамлагъа ушайдыла…

Суратлау искусстволаны  А.Л. Ткаченко атлы музейинде журналист эм суратчы Владислав Битоковну энчи кёрмючю ачылгъанды. Аны адамны къол аязына сыйыннган юйчюклери къараучулагъа сейир кёрюннгендиле.

Белгили кинофильмден кийимле – Нальчикде

Къабарты-Малкъар къырал университетде «Эрмитаж-Кавказ» маданият-билим бериу арада белгили режиссёр   Александр  Сокуровну 2011 жылда тюшюрюлген «Фауст»  кинофильмине  тигилген кийимлени кёрмючю ётерикди.  

Даражалы эришиулеге сайланнгандыла

«Спорт терроргъа къажауду» деген чакъырыу бла Прохладный эм Нальчик шахарлада женгил атлетикадан Къабарты-Малкъарны чемпионаты бла биринчилиги ётгендиле.

Иги кесек пособие тохташдырылгъанды

2023 жылны аллындан башлап Россейни Социал фондуну республикада бёлюмю 78 мингден аслам сабийни ата-анасына бир пособияны тёлегенди, аны ючюн 4,5 миллиард сом бёлюннгенди эм баладан ауурлулукълары болгъан 3769 тиширыугъа пособиялагъа 250 миллион берилгенди. 

«Къазауатны сылтауларын тынгылы тинтирге керекди»

21 май - Кавказ урушда   ёлген адыгланы эсгериуню кюню

Хар жылдан да 21 майда Кавказ урушда (1817—1864 жж.) жоюлгъанланы эсгериуню кюню белгиленеди. Ёмюр бла жарым жыл мындан алгъа болгъан бушуулу ишле  унутулмагъандыла,  бюгюннгю жашаугъа, ёсюп келген тёлюню юйретиуге да себеплик этип келедиле. 

Хобустаны къуртладан сакълауну амаллары

Арт заманда кеслерини бахчаларында хобуста ёсдюрюу бла кюрешгенлени саны иги да кёбейгенди. Адамла бу битимни асламында сатаргъа аслам ёсдюредиле. Алай, тийишлисича къаралмаса, уллу акъ гебенекле, гитче кюе гебенекчикле да хобуста бахчалагъа къаллай заран салгъанларын иеле иги биледиле

Жууаплы усталыкъ

Жыл сайын 19 майда Россейде фармацевтни кюню белгиленеди. Ол РФ-ни Правительствосуну 736-чы номерли бегими бла 2021 жылда 15 майда къуралгъанды. Аны башламчылыгъы уа Битеуроссей халкъ фронтдан чыкъгъанды.

Жаш спортчулагъа иги сынам

Кавказ урушда ёлгенлени хурметлерине аталып, Нальчикде дзюдодан 2010-2011 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында тёрели регионла аралы эришиу бардырылгъанды. Анга бизни республикадан, Адыгеядан, 

Хурметли жамауат!

Багъалы шуёхла!