Календарь событий

03 мая 2023

Хаталы къумурсхадан бахчаланы къорууларча

Быйыл Къабарты-Малкъарда  сенгирчкеледен  бахчаланы сакъларча  тийишли ишлеге республикалы бюджетден эки миллион сом бёлюнюрюкдю.

Жаныуарла бла къанатлыла

Амазония дунияны башында бек уллу терен агъачлы эм кёп черекли тюзледен бириди. Озгъан мингжыллыкъны ортасына дери адам аягъы басмагъан терен агъачланы биринчи кере 1541-1542 жыллада Франческо де Ореллано тинтирге кюрешгенди.

Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ 

Б У Й Р У ГЪ У

Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ 

У К А З Ы

«Артистни, жырчыны уллу кёллю, сансыз болургъа эркинлиги жокъду»

Бизни бюгюннгю эстрадабызда фахмулу жаш артистлерибизден бириди Холамханланы Къайсын. Ол Музыка театрны, «Амикс» жыр ансамбльни солистиди. Окъуучуларыбызны аны  бла жууугъуракъ шагъырей этер умут бла биз  Къайсын бла бардыргъан ушагъыбызны басмалайбыз.

«Хорламны диктантына» сейир, хар замандача уллуду

«Единая Россия» быйыл бешинчи кере «Хорламны диктанты» халкъла аралы патриот акцияны бардыргъанды.  Аны къыралны битеу субъектлеринде бла 46  тыш къыралда 22 минг жерде жазгъандыла. «Хорламны диктантыны» арасы Москвада Хорламны музейинде къуралгъанды. Аны бла  Кингисчепде, Парижде, Волгоградда эмда  Эльбрусда къуралгъан жерле телемост амал бла байланнгандыла.

Къайсы татыулуду эмда хайырлыды

Шоколадны сюймеген ким барды? Бирибиз къара тюрсюнюн, башхабыз а акъсылдым болгъанын неда сют къошулуп этилгенин сюебиз. Алай игиси къайсы болгъанын а билебизми?

Усталыгъын дайым ёсдюргенлей турады

Адамланы эм жерлени къыйын болумланы хатасындан къоруулаугъа, бийик таулада ачыгъанланы къутхарыугъа салгъан къыйыны, кёп жылланы бет жарыкълы ишлегени ючюн республиканы Башчысыны оноуу бла МЧС-ни Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядыны таматасы Алексей Бондарьгъа «Къабарты-Малкъарны сыйлы къутхарыучусу» деген ат берилгенди.

Буруннгудан бери жюрютюлген сабий адетле

Эртте заманладан бери  да къарачай-малкъар халкъда сабий бла къартны артыкъ сыйлы кёрюп, алагъа энчи къаралгъанды. Бизни миллетде къартны сыйыны къаллай даражасы болгъанын хар ким да биледи. Алай а андан да бек  бешикдеги бала сыйлы болгъанын кёпле эшитген да болмазла.

Энергетика бла жалчытыуда чурумла чыкъмазча

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны жыйылыуунда «КъМР-да энергияны аяулу хайырланыуну эмда энергия хайырлылыкъны юсюнден» 87-чи номерли республикалы законну толтуруу къалай баргъанын тинтгендиле.

 

Россейни сейирлик жерлерине, айтхылы шахарларына жолоучулукъ

Адамланы ташыу бла кюрешген федерал компания (ФПК), туристлеге таплыкъгъа деп жууукъ кезиуде сегиз жангы маршрут ачар муратлыды. Аны юсюнден компанияны пресс-службасындан билдиргендиле.

Жети кюнню бирер магъанасы

Бир кюн мени бир къаршым сёлешип: «Четверг» таууча къалай боллукъду», - деп сорады. Жылы келген адамгъа тырман этдим. Ол а: «Кёп заманны шахарда жашайма, билген затымы да унута барама», - дейди. Ол керти да бек жарсыулуду. 

Бахчаны сакълауну амаллары

Кеслерини бахчаларында топуракъны, кёгетлени, жемишлени ууландырмаз ючюн адамла химия дарманланы не къадар аз хайырланыргъа кюрешедиле. Алай бир - бирде тирликни жокъ этип ийген, битимлени унукъдургъан заранчылагъа бла ауруулагъа уа не амал?

Эм гитче спортчула эришгендиле

Нальчикде каратени WKF тюрлюсюнден 10-13-жыллыкъ спортчуланы араларында Россейни биринчилиги къуралгъанды.

Жыйымдыкъ команда къураллыкъды

Нальчикни Сабий стадионунда женгил атлетикадан регионла аралы эришиуле бардырылгъандыла.