Шуёхлукъну кубогундан – хорламла бла

Минскде каратеден «Шуёхлукъну кубогу» деген халкъла аралы эришиу ётгенди. Анга 6 къыралдан мингден аслам спортчу къатышханды.

Россейни жыйымдыкъ командасыны санында анда Къабарты-Малкъардан 6 спортчу сермешгенди. Аладан алтын майдалланы Текуланы Алим, Ислам Кебишев, Ренат Иругов, Идар Мезов къытхандыла. Арнелла Губашиева – экинчи, Текуланы Алим а ючюнчю жерлени алгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: