Календарь событий

28 мая 2023

Хорлам бла къайтханды

Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина колледжини «Эльбрус» атлы командасы кёп болмай Нижний Новгородда «По тылам фронтов» деген халкъла аралы топографиялы оюнланы ахыр урумуна къатышып, андан хорлам бла къайтхандыла. Эсигизге салайыкъ, бу проект «Билим бериу» миллет проектни «РФ-ни инсанларын патриот ниетледе юйретиу» деген федерал проектин жашауда бардырыуну чеклеринде къуралгъанды.

Ышаннгылылыкъны, тынчлыкъны, мамырлыкъны кючлю къалкъаны

28 майда Россейде кеслерини профессионал байрамларын чекчиле белгилейдиле. Бу кюнде уа  1918 жылда жангы совет къыралда РСФСР-ни Чеклерин къоруулау службасы къуралгъанды. 

Адамлыгъына кёре – сый-намыс

Мальбахов атлы къырал миллет китапханагъа жюрюгенлени араларында Махийланы Тауланны къызы Азизаны танымагъанны не хазна тапхын. Ол тынчлыкъсыз адамды, анга бир тюрлю бир жумуш бла келгенни ишин тынгылы этгинчи, сабырлыкъ тапмайды.