Календарь событий

10 мая 2023

Жолда къоркъуусузлукъ сакъланырча

Къабарты-Малкъарны бийик таулу районунда жаш алимле «Къоркъуусузлукъну лабораториясы» деген курсланы ётгендиле.

Ангылатыу эки жанына да хайырлыды

 Ишчи замандан кеч къалсанг, неда ахырда келмей къалсанг, урунуу низамгъа башха бузукълукъ этсенг, таматанг аны сылтауларын ангылатырынгы излерге боллукъду. Бу кезиуде уа документни тюз жазыу артыкъда магъаналыды. Бу къысха статьяда аны къалай къураргъа кереклисин ангылатыргъа сюебиз.

Тюкенчилени алдатыргъа кюрешгенди

Къабарты-Малкъарда сюдге Урвань райондан 23-жыллыкъ жашны юсю бла ачылгъан уголовный иш сюдге жиберилгенди. МВД-ны Урван районда бёлюмюнде алгъада да сюд этилген  23-жыллыкъ жашны юсю бла бардырылгъан тинтиуле бошалгъандыла.

Хуржунлу жаныуар

 Дунияны иги билген адамгъа бек сейирлик жаныуарла къайда бардыла, деп сорсагъыз, ол: “Австралияда”, -демей амалы жокъду. Кертиси бла да алайды. Австралия хуржунлу жаныуарланы дуниясыды. Ала бу континентде болмаса башха жерледе тюбемейдиле. 

«Ёмюрлюк отла» байрамгъа хазырдыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны специалистлери Къабарты-Малкъарда битеу да 38 Ёмюрлюк от эсгертмеледе ишлеген газ оборудованиягъа къарап, хар нелерин да тынгылы этип чыкъгъандыла.

Уста ишчини сайлагъандыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияда «Усталыкъда айырмалы» деген конкурс бардырылгъанды. Анга бёлюмлени барындан да электрогазосварщик специалистле къатышхандыла, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Чыгъармачылыгъы бла халкъына сюймеклигин, кертичилигин ачыкълайды

 «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбльни артистлерин къараучула таныйдыла, хар концертде да жарыкъ тюбейдиле.  Сёзсюз, анга себеплик а тепсеучюлени бийик фахмулулукълары, сюйдюмлюклери, ачыкъ кёллюлюклери этеди.

Новый боевой отряд появился в составе сводной казачьей бригады "Дон"

В строю бригады "Дон" наряду с другими отрядами, которые сегодня несут боевую службу на передовой линии в наиболее опасных районах СВО, появился специальный боевой отряд "Аксай", сообщает сайт Российское казачество.

Къыз урлау: игимиди, аманмыды?..

Бу арт жыллада бир-бир халкълада къыз урлау ёмюрлени теренинден къазып чыгъарылып, жангыдан жашауда жерин алып башлагъанды. Алай ол бизни халкъда бек аз жюрюгенди. Мени акъылыма кёре, къызны сындыргъан керексиз затды.

Кёкюреги орденледен бла майдалладан толу эди

 Солтанланы Хажи-Османны жашы Назир 1902 жылда Шыкъыда туугъанды. Элде школда окъугъанды, Къураннга да юйреннгенди. Совет власть тохташханда, гитче тюкени болгъанды. Ара мюлк къуралгъанда уа, анда эсепчи эди. Бир ауукъ заманны бригадир болуп да тургъанды. Урушну аллында жыллада уа ол Шыкъыда Чкалов атлы колхозну председатели эди.

Алты жюзден аслам адам къутхарыу операциягъа къатышханды

Адамланы эм жерлени къыйын болумланы хатасындан къоруулаугъа, бийик таулада ачыгъанланы къутхарыугъа салгъан къыйынлары, кёп жылланы бет жарыкълы ишлегени ючюн республиканы Башчысыны оноуу бла МЧС-ни Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядыны таматасы Мишаланы Ахмадиягъа «Къабарты-Малкъарны сыйлы къутхарыучусу» деген ат берилгенди.

 

Тилни юсюнден энтта да бир кере

 Миллетни тарыхы, жоругъу, культурасы, ана тил бла байламлыды. Тилди миллетни миллет этген. Ана тилни сакъламагъан, миллетсиз,тилсиз къалады.Таулу халкъ, зор бла кёчюрюлюп,   ол къыйынлыкъны кеслеринде сынагъандыла.

Газет миллетни тарыхыны кюзгюсюдю

Хурметли жамауат!