Календарь событий

29 мая 2023

Энтта да бир гуманитар болушлукъ

Кёп болмай Чегем районда жашагъанланы кючю бла гуманитар болушлукъ жыйылып  энчи аскер операцияда борчларын толтургъан жерлешлерибизге тапдырылгъанды. Аны юсюнден бизге  район  администрацияны пресс-службасындан билдиргендиле.

Нёгерликге окъуна бет этмей

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Шимал-Кавказ федерал округну тёрт инсанына Россейни УК-сыны 126-чы статьясыны 2-чи кесегини «а», «в», «г», «з» кесеклерине (адамны урлагъаны ючюн), 163-чю статьясыны 3-чю кесегини «б» пунктуна (ахча тёлерин зорлагъанлары  ючюн) терслеу материалла ачхандыла.  Къауумну эки келечиси энтта 159-чу статьяны 4-чю кесегине кёре аманлыкъ этгенлери ачыкъланнганды, деп билдиргендиле бизге надзор ведомствону пресс-службасындан.

Бирлик хорламны жууукълашдырлыкъды

Россейни Сауутланнган кючлери  Донецк бла Луганск халкъ республикалада бардыргъан энчи аскер операцияны башлагъанлы бир жыл бла юч айдан атлагъанды. Бюгюнлюкде аскерчилерибиз къырал башчыбыз алагъа салгъан борчну белгиленнгенича  толтурадыла. Жарсыугъа, бардырылгъан энчи операцияны магъанасын, ол не ючюн башланнганын ангыламагъанла бардыла.  Аланы араларында белгили жырчыла бла артистле эм башхала да тюбейдиле. Болсада, ол тизмеде алгъын Къырал Думаны депутаты болуп тургъан белгили журналист чыкъса уа, бютюнда бек чамланаса.

Элни белгили адамлары-миллетни тарыхы

Бабугент Черек районда орналыпды, элни онтогъузунчу ёмюрде малкъар таубийле Айдаболлары бла Жанхотлары къурагъандыла. Озгъан ёмюрню жыйырманчы жылларында элде агъач жарашдырылгъан цехле ачыладыла, аны хайырындан анда жашагъанланы саны иги кесекге ёсгенди. 1935 жылда Бабугентни жангы къуралгъан Холам-Бызынгы районнга къошхандыла. 1944 жылда малкъар халкъны Къазахстаннга бла Орта Азиягъа кёчюргенлеринде, сагъынылгъан район да чачылады, аны орунуна жангы Совет район къуралгъанды, ол кезиуде эл Черек деген атны жюрютгенди.

Мени сёз усталыкъгъа юйретген шуёхум

Огъары Малкъардан Геляланы Лиза «Заман» газетни чынтты шуёху болгъанлай тургъанды. Фахмулу къызыбыз анга туугъан элини, аны адамларыны да юслеринден сейир статьяла да жазгъанды, аланы жыйышдырып, китап да чыгъаргъанды. Журналистикагъа салгъан къыйыны ючюн аны РФ-ни Журналистлерини биригиулерине да алгъандыла, республикада маданиятны айнытыугъа тийишли юлюш къошханы ючюн анга «КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу» деген даражалы ат да аталгъанды.

 

Тюлкю тёшню шайтаны

Хажибекир сабий заманындан эшите тургъанды шайтанланы юслеринден хапарла: къынгыр аякъла, тюклюле эрши затла. Адам сыфат алып, кечеги жолоучуну аллына чыгъарла, ариу айтып, жол кёргюзтебиз деп, элтип къаядан атарла неда уллу тойгъа чакъырырла, бисмиляхийни эшитген бла уа, жокъ болурла.

Жаш тёлюню Ата журтну сюерча этиуге – энчи магъана

КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу 2022 жылны сентябрь айында  къуралгъанды. Ол алай кёп заман да тюйюлдю, алай ведомство иги кесек иш этерге жетишгенди. Аны башчысы Азамат Люев ведомствону баш борчуна ёсюп келген тёлю  инсанлыкъ жууаплылыгъын сезерча, Ата журтну сюерча, ниет жаны бла чыныгъырча этиуню, билим, маданият жаны бла ёсерине, хунерини  айныууна себеп болууну санайды.

Ананы сюймеклиги

Сен сабий жатхан бешикни къатына келип, энишге ийилесе. Ол заманда жюрегинг къууанып, насыпдан толаса. Бу сейирлик  сезим къайдан жаратыла болур деригинг окъуна келеди. Сора  сагъышларынгы, жюрек талпыныуунгу аламатлыгъы – сени къанынгдан жаратылгъан бу гитче жанчыкъ насыплы, огъурлу адам болуп ёсерин сюйгенинги ангылайса. Аны ючюн а сен, ана, къолунгдан келгенни аярыкъ тюйюлсе. Болсада алай болур ючюн, не кереклигин хар заманда да билалмайса.

Эл-Журт

Аты таурухлада айтылгъан, эрттегили эллерибизден бириди Эл-Журту. Ол Тырныаууздан ёргерек барып, Бахсан черегини сол жанында, ариу кюнлюм бетде орналыпды. Кенгден къарасанг, былай гитче жерчикге да ушайды. Алай жууугъуракъ жанласанг а, айхай да, аны уллулугъу, элпеклиги эсленеди.

Тири солууну сюйгенлеге – жангы онгла

2026 жылгъа «Эльбрус» курортну жангыртыргъа умут барды. Ол заманнга Кавказ.РФ Азау таланы эм аны тийресин айбатландырыргъа, жангы объектле – тири солуу бардырырча парк, променад, спорт майданла – ишлерикдиле.

Картофха аслам хата салгъан ауруу

Картофха эм уллу заран салгъан аурууладан бири - ракды. Аны  Perc деген жууа къозгъайды. Бизни къыралгъа биринчи кере ол Уллу Ата журт урушну кезиуюнде тюшгенди, немисли аскерчилеге ашатыргъа Германиядан келтирилген картоф бла бирге.

Москваны чачдырыр мурат бла учхан самолётланы агъызгъанды

Къабарты-Малкъарны жигит уланлары Уллу Хорламны жууукълашдырыугъа жанларын-къанларын аямай къазауат бардыргъандыла. Аладан бири Гелястанланы Зулкъаны жашы Махмут урушда кёргюзтген батырлыгъы, антына кертичилиги ючюн Ата журт урушну орденини 2-чи даражасы бла саугъаланнганды.

Газетибизни къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!

«Дарманланы орунларына жемишле да жарайдыла»

Хар ауругъандан къуруда антибиотикле ичип тургъан иги болмаз.  Врач айтса, аны оноуундан чыкъмайбыз, алай дагъыда не жемишле тюз антибиотиклеча кючлюдюле – аны билген игиди. Аллай хайырлы жемишлени юслеринден терапевт Созайланы Халимат бла ушакъ этгенбиз.