Календарь событий

08 мая 2023

Кишиликни дерслери эски болмайдыла

Элбрус районну краевед музейинде байрам, эсгериу кюнлегезаманда да энчи ишле бла тюбейдиле. Аны директору Этезланы Фатимат, Созайланы Асхадны къызы, быллай тарых темалагъа этген ишлери бла белгилиди. 

 

«Аскерчи нёгерлерим бла бирге болургъа керекме»

Кичи лейтенант Гочияланы Кичибатырны жашы Хусейин аскерге 1938 жылда чакъырылгъан эди.  Одесса аскер округда къуллукъ этгенди. Тёбен чегемли жашны хунерин кёрюп, кичи офицер къауумну юйретген школгъа ашырадыла. Аны тауусуп, ол кичи лейтенант чынны алады.