Календарь событий

11 мая 2023

Буула

 Бизни ангылауубузгъа кёре, буула эки тукьумдан кёп тюйюлдюле. Кертисин айтханда уа, ала тогъуз тукъумгъа юлешинедиле, алай бла хар уллу территорияны кесини бир неда эки-юч тюрлю буулары бардыла.

Эм игилени санында

Усталыкъны ёсдюрюуню «Спортда стратегия менеджмент эм проектлеге къарау: Россейни бла Къытайны  сынамлары» къошакъ программасыны чегинде Сочиде  Халкъла аралы олимпиада университетде ахыр аттестация бардырылгъанды.

Ахшы эсепле бла къууандыргъандыла

Нальчикде 13-14-жыллыкъ жашланы араларында боксдан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анга бизни республикадан, Къарачай-Черкесден, Дагъыстандан, Ингушетиядан, Шимал Осетия-Аланиядан, Чеченден бла Ставрополь крайдан 170-ден аслам адам къатышхандыла.

Анасын фатарсыз къойгъанды

Республикалы телеканалладан биринде быйыл 10 майда нальчикчи тиширыуну юсюнден хапар билдирилгенди. Урунууну ветераны  жашы, аны  алдап, фатарын сыйыргъанын айтханды эмда кёп жылланы ичинде  юйюрю бла бирге аны кёлюн сындырып сёлешгенлерине, зорлукъ сынатханларына тарыкъгъанды.

«Жетишимибизни мурдору ата-анала бла байламлыкъны къурауду»

Бизни жашларыбыз бла къызларыбыз  бирсиледен артха къалмай, тутхан ишлеринде бет жарыкълы, хурметли да болсала - ол шартха барыбыз да кёлленебиз. Нальчикни сабий садларында, мектеплеринде таматалыкъ этгенлерибиз да бардыла аланы арасында. Аладан бири уа Къадырланы Аминады.

 

Адамлыгъыны хапары тёлюден тёлюге ёте барады

Къаракетланы Иссаны «Бай бла жарлы» деген белгили чыгъармасы 1928 жыллада чыкъгъанды. Автор аны заманнга кёре совет властьха жараулу жарашдырып жазгъанды. Магъанасы къарачай миллетни тарыхында керти болгъан затдан алыннганды. Ол а ма былай болгъанды. Къарачайда бир байда Къазандан бир ёксюз жашчыкъ жалчы болуп ишлегенди, сёз бегитип, 5 жылгъа 30 къой алгъанды, юйлю адамча, таза жюрекден, маллагъа ариу къарап, байны кёлюне жетип тургъанды.

Школланы тынгылы жангыртыу программа андан ары барады

2023 жылда 1,5 минг школда тынгылы жангыртыу жумушла толтуруллукъдула. Аладан 363-сюнде тапландырыу ишле былтыр башланып, быйыл битдирилликдиле. Аны юсюнден бизге «Единая Россияны»   регион бёлюмюню пресс-службасындан бидиргендиле.

Сюймекликни уясы юйюр балаламыды?

Хар инсанны къадары энчиди. Алай жер башында битеу адамланы жашауларында да бир кибик затла бардыла. «Бусагъатда юйюрню юсюнден къырал даражада кёп айтадыла, школлада аны юсюнден предмет кийирирге да акъыл этедиле, - дейди психолог Муртазланы Фаризат. – Бек баш соруу: неди юйюр? Ол сюймекликни уясыды. Насыплы юйюрлени мурдорлары бирди – сюймеклик.

Къачан да ал сатырлада болгъанды

1418 кюн  бла кече  баргъанды  кюйсюз эм къанлы уруш. Аланы хар бири къазауатдан толу болгъанды, хар такъыйкъа эрликни,  батырлыкъны излегенди. Жаланда алай бла жетерге боллукъ эди Уллу Хорламгъа. Аны ючюн кёпле жанларын бергендиле эмда къанларын тёкгендиле.

Огъурлу ветеранны энчи алгъышлагъандыла

Кёп болмай Чегем муниципал районну администрациясыны башчысы Юра Борсов, районну  прокурору Созайланы Тахир, ич ишлени бёлюмюню таматасы   Мурат Хажнагоев, билим бериу управленияны таматасы Арипшева Жанна эм башхала   Уллу Ата журт урушну ветераны Хочуланы Магометни Хорламны 78-жыллыгъы бла алгъышлагъандыла.

Агъачда ажашмазча не этерге керекди?

Республикабызны табийгъатыны эм ариу жерлеринден бири агъачларыдыла. Жаз башы-жай келгени бла уа алагъа жолоучулукълагъа чыкъгъанланы  саны ёседи. Алай жерни танымагъан адамгъа агъачха барыргъа къоркъуулуду. Аны теренинде ажашмазча МЧС-ни регионда бёлюмю талай эсгертиу этгенди:

Эс бёлюуню хычыуун чакълары

Тёбен Чегем элни жер-жерли администрациясыны таматасы Макитланы Тамирлан бла КъМР-ни Башчысында Жаш тёлю политика жаны бла советни келечиси Байтуугъанланы Исмайыл Хорламны кюнюнде Уллу Ата журт урушха къатышхан Мзаланы Магометни (жаннетли болсун) юй бийчеси Зуриятны жокълап, аны байрам бла алгъашлагъандыла, саулукъ-эсенлик тежегендиле эмда саугъала бергендиле.

Регионлада спортну айнытыу тинтилгенди

Минеральные Водыде Биринчи Кавказ инвестиция кёрмюч болгъанды, анга премьер-министр Михаил Мишустинни башчылыгъында правительстволу делегацияны къауумунда къыралны спорт министри Олег Матыцин да къатышханды.

Эм кючлюле тюбешгендиле

Нальчикде терк шахматладан (рапид) республиканы онючюнчю чемпионаты бардырылгъанды, анга 54 эм кючлю шахматчыбыз къатышхандыла.

Кавказны къоруулагъанланы эсгере

Бизни къыралда эм бийикде орналгъан подстанцияны къатында Россети компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» келечилери жыйылып, Уллу Ата журт урушну кезиуюнде Кавказны къорууларгъа сюелген адамларыбызны жигитликлерин эсгерип, назмула окъугъандыла. Энергетикле бу жумушха къатышыргъа Красноярск крайдан келген къонакъланы да чакъыргъандыла.

«Заманны» хар таулу юйюрге

Багъалы шуёхла!  

Тарых магъаналы диктантны эки миллионнга жууукъ адам жазгъанды

«Хорламны диктантына» 1,8 миллиондан аслам адам къатышханды. Аны юсюнден «Единая Россияны» «Тарых эсде тутуу» партия проектини жашауда бардырыугъа жууаплы, КъМР-ни Къырал думасыны  информация политика жаны бла комитетини башчысы Александр Хинштейн билдиргенди.