Календарь событий

22 мая 2023

Кеф болуп жолгъа чыкъгъаннга – уллу тазир

Республиканы полициячылары «Кеф водитель» рейдни бардыргъан кезиуде эсирип жолгъа чыкъгъан эмда машинаны жюрютюрге эркинликлери болмагъан 39 водительни ачыкълагъандыла. Транспорт отуз ючюсю энчи жерге салыннганды.

Къадарлары адамлыкъны, жарыкъ муратха ийнаныуну юлгюсю

Къалай сейирдиле адамланы къадарлары, бирде насыплы, жарыкъ, бирде уа ачылыкълары бла къанны сууута. Ата-бабаларыбызны жашауларына къарай, ала бла ушакъ эте, инсан кёп затха чыдаяллыгъын, алда мураты болгъан, итиниулюгюн тас этмесе, анга жеталлыгъына тюшюнесе. Мен бу материалымда Хаджиланы Люазаны бла Ахматланы Мусосну юслеринден билдирирге сюеме, аланы къадарлары кёп жаш адамгъа илхам, кюч берирлерине ышанама.

 

Унутулгъан китап

 

Аминат бла  Азрет юйюр къурагъанлы эки жыл болгъанды. Алыкъа сабийчиклери да жокъду. Экиси да  чюйютлю къарт ыннаны юйюне кёчюп, фатарда  жашайдыла, ол а, атлаялмагъаны себепли, къызында турады. Юй эски болса да, Аминат ичин акълап, эшигин, терезесин, полун да бояп   жылтыратды. Келтирген керегини хар затын жерлерин тапдырды.

Алгъын заманлада белгили болгъан ашла

Совет Союзну заманында ашла нечик таза эмда татыулу болгъанлары кёплени эслериндеди. Бюгюнлюкде аланы бирлерин чыгъарыу тохтагъанды, башхаларын а тюкенледе табаргъа боллукъду. Алай адамла айтханларына кёре уа аланы татыулары алгъынча тюйюлдю – «Докторская» къыйма ариу ийис этмейди, мороженый не ючюн эсе да суулугъа ушайды дейдиле кёпле. Бу материал СССР-ни заманларында белгили болгъан продуктланы юслеринденди.

Кечеги ауана

Кёчгюнчюлюкню биринчи жылларында ачдан-жаланнгачдан, сууу, хауасы жарамагъандан, сабий-къарт деп къарамай, кёп адам ауруй эди. Ёлген ёлюп кете эди. Саула уа юслеринден аурууларын кетерир амал излейдиле. Бирлери докторлагъа барадыла, бир къауумла  билгичлени, эфендилени излегендиле.

«Билимими туугъан жеримде хайырланыр умутдама»

Жаш тёлюбюз окъууда, ишде да бет жарыкълы бола, бизни кёллендиргенлей келеди. Бюгюнлюкде аланы танг кесеги къыралыбызны эм белгили вузларында билим алгъанлары уа ахшы шартды. Аладан бириди Михиталаны Маликат да.

Мардадан озаргъа жарамайды

Бюгюн сёз сахарный диабетден  ауругъанланы юсюнден барады. Аны бла байламлы соруулагъа  врач, медицина илмуланы доктору Марат Машеров жууаплайды. 

 

Кючлю спортчуланы жыйгъан чемпионат

Уллу Хорламны 78-жыллыгъына аталып, Нарткъалада Къабарты-Малкъарны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Ала отуз жылны ичинде тёрели халда къураладыла, эм кючлю спортчуланы жыядыла. Быйыл анга бизни республикадан, Шимал Осетия-Аланиядан, Ставрополь эм Краснодар крайладан, Ростов областьдан 80-ден аслам адам къатышханды. Аланы жыл санлары беш жылдан башланнганды.

Владимир Путин Пятигорскда Миллетле аралы халла жаны бла советни жыйылыуун бардыргъанды

Кенгешге КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды. Аны юсюнден республиканы оноучусу социал сетьде кесини энчи бёлюмюнде билдиргенди. 

«Заманны» - хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!  «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы сиз бир башха изданияда табаллыкъ тюйюлсюз.