Календарь событий

13 мая 2023

Ажашхан насып

Ариужан бла Махти сабийликден да бир бирлерин иги билгендиле. Школну ахыр классларында уа аланы араларында сюймеклик тууады.

Махти Ариужандан эки классха тамата окъуй эди. Жаш школну бошайды деп, къызны ичинде жаны жокъ эди: ол не окъуугъа неда аскер борчун толтурургъа кетерикди