Календарь событий

23 мая 2023

Узакъ ёмюрлюкню жашырынлыкълары

Кёп жашауну амаллары

«Тинтиуле жамауатны айныуун алгъа элтирикдиле»

Жаш адамларыбыз, бирсиледен артха къалмай, къайсы бёлюмде да жетишимли болгъанлары кёллендирген шартды. Илмуда да атлары иги бла айтылгъан къызларыбыз бла жашларыбыз асламдыла. Аллайларыбыздан бири уа филология илмуланы кандидаты Тёппеланы Джамиляды.

Жаз башы ауруула

Хауа болумланы хыны тюрлениулери эм иммунитетни къарыусузлугъу саусузланы санларына  бютюн бек къадаладыла. Жауунну тюбюнде салкъынлыкъсыз айлансагъыз, аякъларыгъызны жибитсегиз, автобусну сакълап, сууукъ шинтикде 10 минут олтурсагъыз, сёзсюз, сизге жаз башы ауруула терк окъуна жабышырыкъдыла.

Сабанчыланы къазауат кезиулери

Зольск районда урлукъ себиу иш тири барады. Бу кюнлеге арендаторла 5135 гектарда ишни тамам этгендиле. Аны асламысын – 4700 гектарны -нартюх алады. Дагъыда жазлыкъ арпа 371, зынтхы - 19, будай – 25, тритикале – 20 гектарда себилгендиле. Аладан сора да, силосха жараулу нартюх 193, мал ашха жарашдырыллыкъ битимле уа  180 гектарда битерикдиле, деп билдиргендиле районну администрациясындан.

Къадарлары адамлыкъны, жарыкъ муратха ийнаныуну юлгюсю

Люаза окъургъа итиннгенди. Жетижыллыкъ школну ахшы бошагъанды, аны биргесине халкъыбызны белгили адамлары Зумакъулланы Борис, Ахматланы Мусса окъугъандыла. Алай Люазагъа андан ары билим алыргъа эркин этмегендиле. Эгечлери бла къарындашы бахчада уруннгандыла, алай бла аналарына болушхандыла. Люаза да, алыкъа гитче болгъанлыкъгъа, фермада ийнеклени саууп башлагъанды.

Аскерчилеге къырал болушлукъ бирча боллукъду

Энчи аскер операцияны соруулары бла байламлы ишчи къауум СВО-гъа къатышханлагъа бла аланы юйюрлерине регион себепликни бирикдирилген мадарларын хазырлагъанды. Анга 20 тюрлю жумуш киргенди.

Таурухла - бурун жашауну кюзгюлери

Къалыубалада, Тейри адамланы жаратханда, аланы экиге юлешгенди – тиширыулагъа бла эр кишилеге. Ол заманда жер юсюнде жаланда бир уллу суу барып болгъанды. Аны эки жаны да эки тюрлю жер болгъанды: бир жагъасы – таула, бир жагъасы уа – ёзенле. Тейри тиширыуланы ёзенде жашаргъа, эр кишилени уа таулада жашаргъа, суудан ётюп, бир бирге тюбемезге буюргъанды. Эр кишиле таулада уучулукъ бла жашагъандыла, тиширыула уа – жерчилик бла. Ала, жерде сабан этип, ашлыкъ ёсдюрюрге юйреннгендиле. Бир кюн тиширыула суу боюнуна тамыр къазаргъа бара тургъанлай, сабан чыпчыкъчыкъ ауузу бла, чурасы бла не эсе да бир бюртюкчюкле алып келип, жерге басдыра тургъанлай кёргендиле.