Календарь событий

21 мая 2023

Усталыгъы, адамлыгъы бла да ыспас табады

Редакциягъа окъуучуларыбыздан жарсыуларын, къууанчларын да билдирип, кёпле сёлешедиле эмда жазадыла. Ма бу жол да бир тиширыу сёлешеди да: «Мен «Заман» газетни кёп жылланы ичинде алып турама.

Тарых шартланы тинтгенде алимле жангылмазгъа керекдиле

Кавказ урушда ёлгенлени эсгериуню кюнюне аталып, хар жылдан да республикада бушуулу жумушла бардырыладыла.  Тарых  жаланда шартлагъа таянып, андан тюз хыйсап этерге тийишлиди. Алай, къаллай бир алим бар эсе, аллай бир оюм тууады, дегенча, тюзлюкню жашырып, тарыхны кеслерине таплыкъгъа ангылатхан алимле да аз тюйюлдюле.  Ма ол затланы юслеринден  КъМР-ни илмусуну  сыйлы къуллукъчусу, КъМР-ни илму эм техника жаны бла къырал премиясыны лауреаты, тарых илмуланы доктору, профессор, Гуманитар тинтиулени Къабарты-Малкъар институтуну директору Касболат Дзамихов бла ушакъ этгенбиз.

«Усталыкъ эришиулени сынамынгы байлыкъландырыу жаны бла къыйматлары кенгди»

Кёп болмай Нальчикде «Открытие» деген ат бла жаш устазланы Битеуроссей эришиулерини шахар урумунда хорлагъанланы бла  призёрланы атлары белгили болгъандыла. Аланы санында уа Энейланы Алина да барды.