Календарь событий

02 мая 2023

Батырлыгъы, ётгюрлюгю да халкъны ауузунда къалгъанды

Габоланы Исламны жашы Хапис Чегем ауузунда аты айтылгъан жашладан бири болгъанды. Аны билгенле жигитлигини, ётгюрлюгюню да юсюнден айтып тауусалмайдыла. Мени атам  да аны иги таныучусун айта-айта туруучуду. Хаписни къарындандашыны къатыны Наныу(жаннетли болсун) къайыныны юсюнден кёп хапар айтханын эшитгенме.

Донорну кюнюне танг кесек адам къатышханды

 Алгъаракъда КъМР-ни саулукъ сакълау министри  Рустам Калибатов  Россейде Донорну миллет кюню бла байламлы акциягъа къатышханлагъа ыспас эте, бюгюнлюкде ол болмагъанча магъаналы иш болгъанын белгилегенди. 

Малчылыкъ: кеси онгларыбызны толу хайырланыргъа

Бизни къыралда эл мюлк производствону экиден бирин малчылыкъ алады, сют эмда эт рынокла уа эм уллу бёлюмледен бирлерине саналадыла. Ахыр жыйырма жылны ичинде ала дайым ёсюм кёргюзте келедиле, аны бла Россейни аш-азыкъла жаны бла къоркъуусузлугъун жалчытадыла. 

Чепкенден – дарийге дери

Жашауда бек керекли затладан бири къумачды. Аны адам улу кесини бу жерде жашап башлагъанындан бери хайырланады. Бизни миллетде кёп тюрлю къумачланы атлары барды. Алай а, ата-бабаларыбыз малчылыкъ бла кюрешгенлери себепли, аладан бек алгъа бизге жюн къумачны тюрлюлери тёрели болгъандыла дерге жарарыкъды. 

Тинтиулени эсеплери къууандыргъандыла

Республикада «Россейни сабийлери - 2023» оператив-профилактика ишни чегинде тинтиу жумушла бардырыладыла

Бир кюнню ичинде ишсиз къалмаз ючюн

Ишчини бир кюнню ичинде къуллугъундан эркин этерге жараймыды? РФ-ни Урунуу кодексине тийишлиликде, инсанны ишден эркин этиу дисциплина жууапха тартыуну эм къаты амалыды. Кемчилик болдургъан ишчиге биринчиден сёз бла эсгертирге, выговор чыгъарыргъа, жаланда  андан сора ишден кетерирге болады.

Баш проблема – жаш эм бийик билимли кадрланы жетишмегени

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны жыйылыууна толтуруучу власть органланы, маданият учрежденияланы келечилери, устазла къатышхандыла, ала республикада культура жаны бла специалистле жетишмейдиле деген оюмгъа келгендиле.

 

Коммунальшиклени борчлары кёпдю

Бюгюнлю Къабарты-Малкъарда  «Россети Северный Кавказ»  компаниягъа  ток ючюн кёп заманны тёлемей тургъанланы  бирлерине  суу  эм жылыу бла жалчытхан организацияла саналадыла. Саулай алып айтханда, алагъа  электрокюч борчну 94 проценти жетеди,- деп билдириледи энергокюч бла жалчытхан биригиуню пресс-службасындан.

"Заманны" - хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!  

Административ комиссияланы ишлерини качествосу тинтилгенди

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны Жамауат къоркъуусузлукъ, законлукъну сакълау эм ОНК бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла комиссиясыны жыйылыуунда муниципал районлада бла шахарлада административ комиссияланы ишлерини эсеплери чыгъарылгъандыла. Жыйылыугъа Прокуратураны, муниципалитетлени келечилери да къатышхандыла.  

 

Ырысхыгъызнъа сакъ болугъуз

 РФ-ни законларына тийишлиликде, биреуню алдап, неда ышандырып, аны  ырысхысын урлагъан   РФ-ни УК-сыны 159-чу статьясына кёре  уголовный жууапха тартылады. Болсада ахыр кезиуде хыйлачыла шёндюгю технологияланы хайырланадыла ахча къоллу болур ючюн.