Календарь событий

14 мая 2023

«Адамлыкъ болгъан жерге келеди не игилик да»

Башийланы Хасан бла Лейла Бабугент элде жашайдыла, юч сабий ёсдюредиле: Динара школну алтын майдал бла бошап, бусагъатда тарых эм юриспруденция факультетледе окъуйду, Ислам бла Наида уа школчуладыла