Календарь событий

18 мая 2023

Тишлеге бакъгъан алай багъа некди?

Адамланы кёбюсю  стоматологлагъа жаланда тишлери ауруса барадыла. Аланы арасында  къоркъуп неда ахча тёлерге сюймей кеси аллына сау боллугъун сакълап тёзгенле да танг кесекдиле. Болсада аны бла адам эм биринчиден кесин алдагъанын билмейди. Аз ахча тёлеп бакъдырыр орунуна, артда иги да кёп къоратыргъа тюшеди.  

Хыйлачыла тирилгендиле – сакъ болугъуз!

Бизни республикада коммерциялы предприятиялагъа арт кезиуде Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны атындан кёп сёлешип башлагъандыла

Шахар айбатлы болурча

Бу кюнледе Нальчикде табийгъат тийрелеге къарагъан «Горзеленхоз» предприятияда  баш къусхан  гюллени  гитче орунладан  теплицалагъа кёчюредиле. Ызы бла аланы шахарланы орамларында, майданларында, скверлеринде эм паркларында  орнатырыкъдыла.   

Кюмюш къоллу болгъанды

Каспийск шахарда, Суракат Асиятиловну хурметине аталып, грек-рим тутушуудан IV халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анда майдалла эм багъалы саугъала ючюн Россейни аслам регионундан, Беларусьдан, Ирандан, Къазахстандан, Къыргъызстандан бла Армениядан 21 жыллары толмагъан 200-ге жууукъ гёжеф тутушханды.

Билимлерин айнытыргъа итинедиле

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Виктория Родина регионда ыйыкъны чеклеринде Нальчикни 11-чи школуну 7-чи классларыны окъуучулары  бла финанс билимни дерсин бардыргъанды. 

Тёлюден тёлюге кёче келген къыйматларыбыз

Бусагъатда жюз бла къыркъ беш къыралда белгиленеди бу байрам. Анга уллу, гитче  да къатышады. Сёз ючюн, «Музейлени кечеси» деген фестивальгъа сау юйюрле келедиле

«Эришиуледе устаз кесине аслам сейир затны ачады»

Шимал Осетияны билим бериуде ишлегенлени усталыкъларын ёсдюрген республикалы институтуну башламчылыгъы бла къуралгъан эмда бардырылгъан «Биз башхалабыз, алай эсе да, барыбыз да тенгбиз!» деген халкъла аралы конкурс былтырны  аягъында онекинчи кере озгъанды.

Сакъатлагъа тынчлыкъгъа

Республикада туризм жаны бла сакъат адамлагъа тынчлыкълы онгла къурау баш магъаналы борчладан бириди

Солугъанланы саны ёсе барады

Республикада къышда солугъанланы саны аздан-аз ёсе барады. Аны юсюнден республиканы Курортла эм туризм министерствосуну жамауат бла байламлыкъла жюрютюу эм маркетинг жаны бла бёлюмюню башчысы Ольга Погребняк билдиргенди.
 

Каратечилерибиз – алчыланы къауумунда

Краснодарда кёкусинкайдан «Шиханны кубогу» битеуроссей эришиуню финал сермешлери болгъандыла. Алагъа къыралны 24 регионундан 800-ден аслам спортчу къатышханды.

Къурманлыкъ тёреле

Газетибизни алгъаракълада чыкъгъан номерлеринде биз тюрк халкъланы той адетлерини юсюнден бир ненча материал берген эдик. Ала окъуучуларыбызгъа, баям, сейир кёрюнюрюк эдиле, нек дегенде бизни тамырларыбыз да бирси тюрк халкъланыкъыча болгъанлары ючюн.

Эм гитче гёжефледе – аслам майдал

Нальчикде зендекай будо ММА-дан, Къалабекланы Исмайылны хурметине аталып, регион эришиу бардырылгъанды.

Белгили сумочула бла юйрениуле

Бу кюнледе Нальчикде сумодан юйрениу жыйылыула бла тренерлеге семинар къуралгъандыла, алагъа башчылыкъны Россейни жыйымдыкъ командаларыны таматасы Юрий Голубовский этгенди.

Школ лигагъа къатышхандыла

Челябинскде баскетболдан мектеплени араларындан бардырылгъан 2022-2023 сезонда «Локобаскет – школ лига» битеуроссей чемпионатны финал оюнлары болгъандыла. Алагъа къыралны битеу субъектлеринден хорлагъан 21 команда къатышханды.

Онтёрт майдал бла къайтхандыла

   Тюнене Нальчикге Оренбургда дзюдодан бардырылгъан Евразияны кубогуна къатышхан жаш спортчула къайтхандыла. Темир жол вокзалгъа дзюдочулагъа тюберге жууукъ-ахлулары, тренерлери  да келген эдиле.

Жалгъан ичгини жашырын ташыгъанды

Республиканы инсаны 40 тонна спиртни законсуз ташыгъаны ючюн тутулгъанды.

Энергетикледе къазауат кезиу

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» специалистлери быйыл биринчи юй айгъа белгиленнген ремонт программаларын артыгъы бла толтургъандыла

Билимге бёлюннген ахча хыйлачыгъа тюшгенди

КъМР-де МВД-ны экономика къоркъуусузлукъ эм коррупциягъа къажау бёлюмюню полициячылары, тийишли излеу-тинтиу жумушла бардырып, сабийлеге къошакъ билим бериу учрежденияладан бирини башчысы хыйлачылыкъ этгенин ачыкълагъандыла.