Кудочуланы асламысы – майдалла бла

«Спорт наркотиклеге къажауду» деген чакъырыу бла Нальчикде КУДО-дан «Элбрусну кубогу VIII» деген фестиваль бардырылгъанды. Анга тёрт региондан 153 адам – 13 клуб къатышхандыла. Къабарты-Малкъардан 41 спортчу 3 ауурлукъ къауумда эришгендиле.

Алай бла бизни республикадан чемпион атланы Бауаланы Амин, Малкъондуланы Элдар, Мурат Хамжуев эм башхала алгъандыла. Кюмюш эм доммакъ майдалланы Малкъондуланы Имран, Эльдар Ойтов, Рамазан Татарканов, Салим Болов эм кёп башха спортчу къытхандыла. Быллай эсепле бла битеукоманда зачётда Нальчикни «Sparta» къаууму хорлагъанды, Махачкъаланы «Горец» командасы – экинчи, Минеральные Водыни «Легенда» къаууму уа ючюнчю болгъандыла.

Фестивальны чегинде регионла аралы эришиу да къуралгъанды. Мында алчы жерлеге Жолабланы Сафия, Къайгъырмазланы Артур, Бегийланы Тамерлан, Аппайланы Аскер, Къулийланы Къайсын, Аккайланы Азнаур, Мусукланы Тамерлан, Гюлюйланы Джабраил эм башхала чыкъгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: