Календарь событий

27 мая 2023

Заманны ниет ёкюлю

КъМР-ни, КъЧР-ни, Къалмыкъ Республиканы да халкъ поэти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салих туугъанлы бу кюнледе 85 жыл болады. Ол республикада, андан тышында да бек белгили адамларыбыздан бири эди.

Къайсыннга жюз атлам

«Къайсыннга жюз атлам» проектни хунасына биринчи ташы 2013 жылда 13 июльда салыннганы барыбызны да эсибизде болур. Сау он жыл озду ол кюнден бери!