Календарь событий

23 декабря 2021

Казбек Коков Исламны тилегин толтургъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Прохладныйде жашагъан онбешжыллыкъ Исламны муратын толтургъанды. Алгъаракълада жашчыкъ Къабарты-Малкъарны оноучусуна кесини юйюрюню, анасыны, къарындашларыны юслеринден письмо жазгъанды,  «Муратлагъа жетдирген назы терекде» болуп, гитче къарындашчыкъларыны тилеклерин толтурургъа сюйгенин да билдиргенди. 

Суратларында сабий сезимлени бояулары

Тырныауузда жашагъан Мурзаланы Камилагъа  бир жыл толгъанда, юйдегилери аны белгилерге жыйылып, гитче столчукъну юсюне  тюрлю-тюрлю илляула салгъан  эдиле. Аланы араларында уа карандаш, къалам да болгъандыла.

Озгъан жылны эсеплерин чыгъаргъандыла эмда келир кезиуге борчла салгъандыла

Бу кюнледе Халкъла аралы черкесс ассоциацияны (МЧА) толтуруучу  комитетини  кезиулю  жыйылыуу  болгъанды. Ол  очный эмда  онлайн амал бла  да бардырылгъанды.

Жалгъан аракъы сатханы ючюн – жууапха

Россейни МВД-сыны  «Прохладненский» муниципалла аралы бёлюмюню кёргюзтюую бла маркировкасы болмагъан аракъы эм  спирт продукция сатханы ючюн Алтутдан 39-жыллыкъ жашха уголовный иш ачылгъанды. 

«Насыпны жашырынлыгъы бир бирни ангылауду, кече билиудю"

Хар инсанны да жашауунда эм уллу жерни юйюрю алады. Жууукъ адамларынгы къатында жюрегинг тынч болады, кёлюнг жарыйды, не тюрлю жарсыу да магъанасын тас этеди. Улбашланы Сарбий бла Макытланы Аминат бир юйюр болуп, къууанчда, бушууда да бир бирге билеклик этип жашагъанлы 40 жылдан озгъанды.

Урунуу келишимде тюрлениуле

Акъылбалыкъ болмагъанлагъа урунуу келишимле 16 жылларындан башлап, бир бирде анданалгъаракъ да тауусургъа эркин этиледи, деп ангылатадыла республиканы прокуратурасында.

14 жылы толмагъан сабий ючюн урунуу келишимни аны атасы неда анасы этерге боллукъдула, алай андан алгъа гитчени саулугъуна медицина учрежденияда къаратыргъа тийишлиди. Ол ишде къаллай бир заман турлугъу аны жыл санына кёре тохташдырылады.

РФ-ни Урунуу кодексине кёре (63-чы статьяны 2-4-кесеклери,348.8 статьяны 5-чи кесеги) 16 жылы толмагъан бла келишим бегитирге быллай болумла да жарайды: