Календарь событий

21 декабря 2021

Казбек Коков Россей Федерацияны Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси бардыргъан приёмгъа къатышханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка бардыргъан приёмгъа къатышханды. Ол кюн тарыгъыуу бла Зольск районну Сармаково элинде жашагъан биреулен келгенди. Ол Сармаково-Совхозное-Зольское жол осал халда болгъанын  айтханды.

Республиканы келир жылгъа бюджетини юсюнден законнга тюзетиуле кийирилгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ишчи кенгеш бардыргъанды. Анда сёз республиканы келир жылгъа бюджетини юсюнден баргъанды.

Страховой пенсияны бериу жорукъланы юсюнден

Келир жыл биринчи январьдан башлап, Россей Федерацияда абаданлыкъ бла байламлы страховой пенсия бериуде жангы жорукъла хайырланылып башланырыкъдыла. РФ-ни Пенсия фондуну Правлени бу документни быйыл 28 сентябрьде къабыл этгенди.

Амазонканы юсю бла бир кёпюр да нек ишленмегенди?

Амазонка дунияны эм уллу череклеринден бириди, суу хазнаны 18 проценти анга киреди. Алай аны бла байламлы кёп жашырын, ангылашынмагъан зат да барды. Сёз ючюн, аны узунлугъу 6400 километрди, юсю бла бир кёпюр а нек ишленмегенди.

Чынтты эм да профессонал

Нальчикде  Кёп функциялы сабий больницаны  тамата  медсестрасы Тамара  Тлехугова, бизге сёлешип, коллегасы Бабаланы Любаны юсюнден жазарыбызны тилей, аны чынтты  профессионал болгъанын айтханды.

Кесигизге, жаныгъызда адамлагъа да хата келтирмезча

Жарсыугъа, коронавирус бекден-бек жайыла барады. Аны энчилиги ал кезиуде кесеклеге ушаш баргъаныды. Аны хатасындан, инсан неден ауругъанын билмегенлей, башхалагъа да кёп жукъдурады.

Кесим демегенни…

Жыйырма биринчи ёмюрде миллетибиз кесин тас этип къоймаз ючюн не этерге керекди, деген соруу тууады. Сёзсюз, бу жарсыу, бек биринчиден, халкъыбызны ёсюп келген тёлюсю ана тилин  осал билгени бла байламлы жаратылады.