Календарь событий

14 декабря 2021

Студентле сынамларын ёсдюрюрча

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни студентлери  практикаларын «РЖД-Здоровье» ачыкъ акционер биригиуню бёлюмюнде «Долина нарзанов» санаторийде ётерча  келишим этилгенди. 

Миллет проектни хайыры бла

Нальчикде  Идаров эм Малкъар орамлада  улоу тохтаучу онеки комплекс къуралгъанды. 

Жаш гёжефле – жетишимлилени араларында

Калининградда эркин тутушуудан Г.И. Таропинни саугъаларына битеуроссей турнир къуралгъанды.

Даражалы эришиуледен – майдалла бла

Москвада грэпплингден Россейни чемпионаты бла дунияны биринчилиги бардырылгъандыла.

«Бизге дери сакъланнган ниет ырысыхыбызны ызыбыздан келгенлеге жетдирик алимлени борчуду»

Филология илмуланы кандидаты, Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтну малкъар адабият секторуну тамата илму къуллукъчусу Атабийланы Асият, алимлик ишни алып айтханда, алыкъа анда жаш специалистге саналады.

Жукъусузлукъ - кёп аурууланы сылтауу

«Жукъусун тас этген саулугъун тас этеди» дейди нарт сёз. Ол уллугъа, гитчеге, тиширыугъа, эр кишиге, жамауат жашауда къаллай жерни алгъан адамгъа да бирча жарашады.

Жамауат бла ачыкъ ушакъ

Кёп болмай КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министри  Аслан Дышеков Регионнга оноу этиу арада (ЦУР) тюзюнлей эфирде ведомствону ишини юсюнден хапарлагъанды эм  жамауатны жарсытхан соруулагъа да жууапла бергенди.

Прокуратура билдиреди

РФ-ни Президентини 2021 жылда 26 июльда чыгъарылгъан 437-чи номерли Указы бла сакъат сабийлени бла аланы биргелерине келгенлени жумушлары тюкенледе, кафеледе, ресторанлада, поликлиникалада, больницалада, сабий садлада бла школлада биринчи болуп тамамланыладыла.

«Чегем-парк» ачылыргъа кёп къалмагъанды

Чегем шахарда шахарны айбатландырлыкъ  «Чегем-парк» проект бла байламлы  уллу иш  бардырылады.   Подряд организацияны келечилери объектни графикден кеч къалмай бошар ючюн ахыр жумушланы тамамлап кюрешедиле,- деп билдириледи Чегем муниципал районну администрациясыны  пресс-службасындан.

Казбек Коков Жаш къараучуну театрыны мекямын жангыртыу къалай баргъанына къарагъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Жаш къараучуну театрыны мекямына тынгылы ремонт этиу къалай баргъанына къарагъанды. 

«ИГИЛИКГЕ ЖАРАТЫЛГЪАН КЪАРАЧАЙ!»

Къарачай-Черкесни халкъ поэти, КъЧР-ни бла КъМР-ни сыйлы журналисти Мамчуланы Тариэльни къызы Дина  бюгюн къарачай-малкъар халкъны уллу поэтлеринден бириди.