Календарь событий

03 декабря 2021

Таматаланы осуятларын толтургъанды

Жолоучулукъ аламат затды, не кёп заман ётсе да унутмайса анда кёрген жерлени, танышхан адамланы. 

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ БЕК КЮЧЛЮ КЪУЛЛУКЪЧУЛАРЫНДАН БИРИ

Россейде Романовлары патчах тахталарындан тайдырылгъанларында, дуния терк тюрленип башлайды. 

Кесигизге, къатыгъыздагъылагъа да энчи сакълыкъны излеген ауруу

Жашауда аслам затны асыры терк тюрлене баргъаны адам улугъа бир жанындан тынчлыкълы эсе да, бирси жаны бла уа аны саулугъуну качествосун тозуратхан аурууланы саны ёсе баргъанына да себеплик этгени жарсыулу шартды. Эм жайылгъанлагъа уа жюрек-тамыр ауруула саналадыла. Кеслери да энди жаланда жыл санлары уллайгъанлада угъай, жаш адамлада да тюбейдиле. Сёз ючюн, медикле инсультну школчулада окъуна тохташдыргъандыла. Бюгюнлюкде быллай болумну алгъындан эсе бегирек тюбегени да медицина сообществону, жамауатны да бирча сагъышландыра, къайгъы этдиреди.

«Жанлы» эм «жансыз» сууланы юслеринден жомакъла эм керти шартла

Ичерге да, аш биширирге  да шешалада болгъан сууну хайырланса игиди, деген оюм барды.

Сырт сюекге кёреди адамны саулугъу

Адамны саулугъу сырт сюеги бла байламлыды. Алай бусагъатда сырт сюеклери къыйнагъанла жаланда таматаланы араларында угъай, сабийледе да  тюбейдиле.  

«Нюр» жангыртылады, айбатланады

Къулбайланы Алан Къашхатауда  «Нюр» сабий садда ремонт ишле къалай бардырылгъанын тинтгенди.