Календарь событий

24 декабря 2021

Регионланы айнытыу правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды

 

Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны президиумуну жыйылыууна къатышханды, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

 КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллинни башчылыгъында бардырылгъан РФ-де Регионланы айнытыу правительстволу комиссияны жыйылыууну президиумуна къатышханды.

Табийгъат байлыкъны регион даражада хайырланыу

Бюгюнлюкде жабылгъан «Тырныаууз тау-байыкъландыргъан комбинат» ОАО-ну хвостохранилищесин тюрлендириу (башха тюрлю этиу) жаны бла комплекс халда бардырыллыкъ жумушланы къалай бардырыргъа тийишлисин тохташдырыу магъаналы проблемаладан бириди. Аллай жумушланы жарашдырыуну мураты хвостохранилищени тёгерекдеги къудуретге заранын азайтыуду эмда аны экономика жаны бла къыйматын ёсдюрюудю, андан сора да, аны, сырьёнуча, экинчи кере хайырланырча этиудю.