Календарь событий

16 декабря 2021

Чёпе

... 1904 жыл. 27-чи январь. Японияны кемелери Порт-Ар­тур тийресинде тургъан орус кемелеге чабыууллукъ этип, кёп заран саладыла. Алай бла башланнган эди орус-япон уруш. Бек уллу сермешле Маньчжурияны тийресинде бардырылгъандыла.

Жарыкъ жолла - къоркъуусузлукъну себеби

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосу «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде аслам жумуш тамамлайды. Тынгылы ремонт ишле бла бирге, жолла кече жарыкъ болурча мадар да этиледи. 

«ИГИЛИКГЕ ЖАРАТЫЛГЪАН КЪАРАЧАЙ!»

 Къарачай-Черкесни халкъ поэти, КъЧР-ни бла КъМР-ни сыйлы журналисти Мамчуланы Тариэльни къызы Дина  бюгюн къарачай-малкъар халкъны уллу поэтлеринден бириди. Ол  Огъары Марада ёсгенди, жашагъанды.

Пенсиягъыз къыралныкъы болмагъан фондха кёчюрюлген эсе

Ахыр заманда кёплеге «Сизни пенсиягъыз Къыралныкъы болмагъан пенсия фондда жыйылады» деген жазыулары бла письмола келип башлагъандыла. Алай сиз кесигиз аны юсюнден заявление жазмагъан эсегиз, былайда аманлыкъчыла да ишлегендиле деген къоркъуу барды, деп билдиредиле РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюню пресс-службасындан.

Ток бла жалчытыу бютюнда ышаннгылы болурча

«Россети Шимал Кавказ» компания бизни республикада «Прохладная-1» подстанциягъа тынгылы ремонт этип бошагъанды. Аны бла энди токъсандан артыкъ социал объектни эмда жюз минг инсанны электрокюч бла жалчытыу бютюнда ышаннгылы болгъанды, деп билдиргендиле предприятияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден.

Башларын ишлетгенле, окъуп тургъанла кёп жашайдыла

«Ёлмесенг, къартдамы болмазса» деген сёз жюрюйдю таулулада. Къартлыкъдан ким да къоркъады. Жашлыкъны, ариулукъну сакълар амал бармыды?