Календарь событий

29 декабря 2021

Магъаналы жол къоркъуусузлукъ мардалагъа кёре жангыртылгъанды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Урвань эм Лескен районланы эллерини чеклери бла тартылгъан Р-217 «Кавказ» федерал трассаны ремонт этилген кесегине къарагъанды. Упрдор «Кавказ» жангыртылгъан объектни презентациясын къурагъаныны юсюнден бизге КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы билдиргенди.

«Объект миллет проектлени жетишимли бардырылыуларыны тийишли юлгюсюдю»

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков 9,4 километр узунлугъу бла Прохладный-Эльхотово жолну тынгылы ремонтдан сора къууанч халлы ачылыууна къатышханды, деп билдиредиле бизге КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан. Жыйылыугъа КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни транспорт эм жол мюлкюню министри Аслан Дышеков, Прохладный шахар округну, Прохладна эм Май муниципал районланы администрацияларыны таматалары, подряд организацияланы келечилери къошулгъандыла.

Казбек Коков Черек районну администрациясыны башчысы бла тюбешгенди

Казбек Коков Черек районну администрациясыны башчысы Къулбайланы  Алан  бла тюбешгенди, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

 Муниципалитетни таматасы республиканы оноучусуна районда социал-экономика болумну юсюнден айтханды. Районнга  керекли магъаналы соруула сюзюлгендиле, келир жылгъа борчланы юсюнден сёлешиннгенди.

Казбек Коков Прохладный шахарны башчысы бла тюбешгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Прохладный шахар округну башчысы Вячеслав Архангельский бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

Тауланы кюнюн белгилей

Бу декабрь ай байрамладан бай болгъанды дерчады. Элбрус районнга, ол санда эм ариугъа эмда сюйдюмлюге тауланы халкъла аралы Кюнюн санаргъа тийишлиди. «Приэльбрусье» Миллет паркны экология жарыкъландырыу бёлюмю аны бла байламлы тематика конкурс бардыргъанды.

Узеланы Юсюп бла жерни байлыкъларыны юсюнден

Россей Федерацияны эм бийик жерлеринде къуралгъан «Приэльбрусье» Миллет паркны тамата къырал инспектору Узеланы Юсюп кесини ишини, ол кёз-къулакъ болгъан тийрелени, алада жашагъан жаныуарланы юслеринден хар нени да жик-жиги бла биледи дерчады. Юсюп анда эрттеден бери уруннганын эсге алсакъ, ол да хазна сейир тюйюлдю. Бу огъурлу, жарыкъ кёллю, халал адамны юсюнден аны бла бирге ишлегенле кёп ариу сёз айтадыла. Биз Ахматланы Русланны аны бла ушагъын басмалайбыз.