Календарь событий

11 декабря 2021

«Мында туугъанма, не жаны бла да халны уста билеме»

2021 жылны 17 ноябринде Къашхатауну жер-жерли самоуправление советини жыйылыуунда депутатла бирча къол кётюрюу бла посёлканы администрациясыны башчысыны къуллугъуна Къазийланы Анатолийни жашы Муратны айыргъандыла. 

Деменгиликлери ёхтемлендиреди, ариулукълары чыгъармачылыкъгъа кёллендиреди

Кавказ - жаш тауланы журтуду. Беш минг метрден артыкъ бийикликлери болгъан жети таудан алтысы Къабарты-Малкъардадыла. Ол санда тёппеси 5642 метрге жетген деменгили Элбрус да. Мындан башлап кюнчыгъыш таба таула алашадан-алаша бола барадыла. Андан сора да, ёзенле, биченликле кёп тюбейдиле. Быллай узакълыкъда жер бирча тюйюлдю: бир бирлеринден бийик тау тизгинле, къалын агъачла, ёмюрлюк чыранла, терен тарлада уа къутуруп баргъан суула.