Календарь событий

19 декабря 2021

Бурунгу эллерибиз

Алгъаракъда Булунгудан Къулийланы Ибрагим шуёхум сёлешеди. «Мен санга бир сейирлик жер кёргюзтейим. Сен айлана, жюрюй тураса. Кёп ариу жерле кёре да тургъан болурса, алай бу уа аладан да аламатды», – дейди. 

Тау эллеге автобусла жюрюп башлагъандыла

Алгъаракълада билдиргенибизча,  КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну буйругъу бла бу айны жетисинде Огъары Малкъар бла Хушто-Сырт эллеге рейсге 23-40  адам сыйыннган «ПАЗ» автобусла  чыкъгъандыла. Ол  а адамланы тилеклери бла  этилген ишди. Биз, Нальчикни 2-чи номерли автовокзалында болуп, водительлеге  бла  пассажирлеге  тюбеп,  болумну юсюнден хапар соргъанбыз. 

Бызынгылыла барысын да озгъандыла

Озгъан солуу кюнледе Къашхатауда, Черек районну Физкультура, спорт эм жамауат организацияланы ишлери жаны бла комитети къурап, сабийлени араларында турнир бардырылгъанды. Аны ётдюрюуню баш мураты уа ёсюп келген тёлюге аманлыкъчылыкъдан кенгде турууну магъанасын ангылатыу эди.