Календарь событий

17 декабря 2021

«Бизни ишибизни жашырынлары кёпдю»

Медицина бир жерде турмайды. Бусагъатда адам кесини саулукъну болумун билирча кёп тюрлю онгла бардыла.  Аллайладан бирине Ультразвуковая диагностика дейдиле, къысха айтханда уа, УЗИ.

Жалгъан продукцияны чыгъаргъанла бла кюрешиуню баш амалы – аланы жууапха тартыу

Жууукъ заманда Россейде жалгъан промышленный, аш-азыкъ продукцияны чыгъаргъанланы уголовный жууапха тартып тебирерикдиле. Аланы адамны саулугъуна заранлары болмаса да, производительлени неда тутмакъгъа олтуртурукъдула неда уллу тазир тёлетирикдиле. Кодексге бу тюзетиулени Роспотребнадзор МВД бла бирге жарашдыра турады, ызы бла ала Къырал Думаны къараууна ийилликдиле, деп билдиреди «Московский комсомолец-Кавказ» газет.

Бёрюлеге къобуз согъуу

Бир жол, жашлары аскерден келген къоншуларымда, къурманлыкъда болама. Кесигиз билгенден, къоншугъа хар заманда да сыйлы жер жетеди. Мен отоугъа киргенде, шапа элтип стол таматаны онг жанына олтуртады.

Хаталары уа болурму медицинада хайырланнган къуртланы?

Не сейир, медицинада кёп затха бир оюм жокъду. Бир алимле хайырлыды дегеннге башхала  хаталыды дейдиле. Къан эмиучю къуртла бла болум да алайды. Бири махтай, башхалары уа сёге… 

Чынтты патриотланы ёсдюре

Нальчикде Байсолтанланы Алимни атын жюрютген 19-чу номерли орта школда краеведенияны «Аяз» деген клубу  иги кесек заманны жетишимли ишлеп келгенди. Анга башчылыкъны  кёп жылланы ичинде устаз, педагогика илмуланы кандидаты Жансуйланы Солтанны къызы Золотарева  Ирина этип тургъанды.