Календарь событий

13 декабря 2021

Къабарты-Малкъарны Башчысыны Администрациясыны сайты игилени санында

Бу кюнледе «Прометей-2021» Битеуроссей интернет-саугъагъа тийишли болгъанланы атлары белгили этилгенди. Аланы саугъалау  Пятигорск шахарда ётгенди.  Анга аталгъан къууанчлы жыйылыуда сёлеше, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини болушлукъчусу Сергей Стариков ол саугъа Кавказгъа къайтханы бек иги болгъанын чертгенди.

Жангы физкультура-саулукъландырыу комплексни ачылыууна къатышханды, жаш инсанлагъа паспортла бергенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан шахар округда жашагъан жашланы бла къызланы къауумуна Россей Федерацияны паспортларын къууанлы халда бергенди. Аланы Россей Федерацияны Конституциясыны кюню бла алгъышлай, уллу жетишимле тежегенди.

Чегемде Алим Кешоковха бла Къулийланы Къайсыннга эсгертме салыннганды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Чегем аузундан чыкъгъан айтхылыкъ адамларыбызгъа – Къабарты-Малкъарны халкъ поэтлери Алим Кешоковха бла Къулийланы Къайсыннга ишленнген эсгертмени ачылыууна къатышханды. 

Кюйген жулдуз

«…СССР-ни Баш Советини Президиумуну 30-чу-40-чы жылланы кезиуюнде эмда 50-чи жылланы башында репрессиялагъа тюшгенле бла байламлы тюзлюкню тохташдырыу жаны бла къошакъ мадарланы юсюнден» 1989 жылны 16 январында чыгъарылгъан указыны 1-чи статьясыны 1-чи кесегине тийишлиликде, Ахкёбекланы Хызырны къызы Фатиматны терслиги болмагъаннга санаргъа…»

КъЫСХА ЖАШАУ ЖОЛУНДА АДАБИЯТХА, КУЛЬТУРАГЪА ДА КЕРТИ КЪУЛЛУКЪ ЭТГЕНДИ

Бу кюнледе къабарты адабиятны мурдорун салгъан назмучу, жазыучу, КЪМАССР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Али Асхадович Шогенцуков туугъанлы жюз бла жыйырма бир жыл болады.

Казбек Коков Жаш тёлюню чыгъармачылыкъ мекямына къарагъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Жаш тёлюню чыгъармачылыкъ мекямыны  къурулуш майданына къарагъанды, анда 2022-2024 жыллада ишлени бошаргъа федерал бюджетден эки миллиард сомдан аслам бёлюнюрюкдю.

Казбек Коков «Кавказны келир кезиую» регионла аралы клубуну ишине къатышханды

Россейни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Юрий Чайка эм округну регионларыны башчылары «Кавказны келир кезиую» деген алчы жаш тёлюню регионла аралы клубуну   ишине къатышхандыла.