Календарь событий

15 декабря 2021

Назы терекчик - жандауурлукъну белгиси

Казбек Коков «Муратлагъа жетдирген назы терекчик» деген акциягъа къатышханды. Аны башлай, ол аллай жандауурлукъ ишни бардырыуну ниети волонтёрладан чыкъгъанын, Россейни Президенти Владимир Путин а аны дурус кёргенин эсгертгенди. Къабарты-Малкъарны Башчысы  Волонтёрлукъну айнытыуну ресурс арасыны келечилерине бу акцияны къурагъанлары ючюн ыразылыгъын билдиргенди. 

«Хал бир кесек игиленнгенди, алай дарман салыуну селейтирге жарарыкъ тюйюлдю»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, муниципал къуралыуланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары къатышхандыла. 

Къабарты орам кенгертилликди, жангы бет аллыкъды

Нальчикде Къабарты бла   Идаров орамла бирге къошулгъан жер транспортну кёплюгю ючюн уллу ауурлукъ жетген участокга саналады.

Подстанцияланы жангыртыугъа энчи магъана бере

Хайырланыучуланы электрокюч бла ышаннгылы жалчытыугъа «Россети Шимал Кавказ» компанияда не заманда да уллу магъана бериледи.

Страховой пенсияны бериу жорукъланы юсюнден

Келир жыл биринчи январьдан башлап, Россей Федерацияда абаданлыкъ бла байламлы страховой пенсия бериуде жангы жорукъла хайырланылып башланырыкъдыла. РФ-ни Пенсия фондуну Правлени бу документни быйыл 28 сентябрьде къабыл этгенди.

Фахмулу актёр, кёпле сюйген адам

Бир талай жыл мындан алгъа  мен Франциягъа барама.  Парижни орамлары бла  бара, хар тюкенни терезесинде  айтхылыкъ  французлу актёр Ален Делонну суратын кёрюрге боллукъ эди.  Ол шартха эс бура,  жерлешлери нечик бек сюедиле бу актёрну деригин келе эди.

Жыл саны – аз, билими, сынамы, усталыгъы уа – аслам

Миллетибизде, медицинаны жолу бла барып, адамланы саулукъларын игилендирирге, бирде уа жашауларын окъуна къутхарыргъа къолларындан келгенни аямагъанлары бла бирге тамамлагъан жумушларын илму бла байлагъанларыбыз да асламдыла.

«МЕНИ 100-ЖЫЛЛЫГЪЫМ КЕЛИР МЕНСИЗЛЕЙ…»

Шуёхларымча, бири – жарыкъ, бири – мудах, бири – жангы, бири – онгнган болуп, къарайдыла къабыргъадан китапларымы къыйырлары. Бир-бирлери атамдан къалгъандыла да, аны къол жылыуун сакълайдыла. Ма бу – «Жашауум» деген аты бла, кюл бетли, терек суратлы, Байрамукъланы Халиматныды.

Кюн сайын физкультурагъа жарым сагъатны табаргъа керекди

Адамны эм уллу байлыгъы – аны саулугъуду. Бу оюмну тюзлюгю аз да ишеклик туудурмайды. Саулукъну сакълар ючюн, кёп тюрлю амалла бардыла. Алай аладан эм магъаналысы, хайырлысы да, баям, физкультурады.