Календарь событий

27 декабря 2021

Байрам поезд Нальчикге келгенди, гитчелеге, уллулагъа да жомакъны келтиргенди

«Къар Аппаны поезди» 5 декабрьде жолгъа чыкъгъанды. Ариу жасалгъан состав Великий Устюгдан башлап, Россей Федерацияны 31 субъектини 36 шахарын жокъларыкъды эмда сабийлени алгъышлап, саугъала да берликди.

Владимир Путин: Регионларыбызны инновациялы онгларын кёбейтиу – къыралыбызны хар жеринде да адамланы къолайлыкъларын кётюрюуню амалы

Россейни Президенти Владимир Путин видеоконференция халда Къырал Советни бла Президентде Илму эмда билим бериу жаны бла советни жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Анга КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Хунерликлерин ачыкъларгъа эм айнытыргъа болуша

Устазны иши къыйын  болгъанлыкъгъа, эсде къалырча такъыйкъалагъа байды. Сабийле, сени кёргенлей, аллынга чабып къучакълагъанлары, санга ышанып, ийнанып къарагъанлары къаллай уллу насыпды. Аллай кезиуледе адам усталыгъын кеси заманында тюз сайлагъанын ангылайды.