Календарь событий

02 декабря 2021

Реабилитация къагъыт

Эки огъурлу къарт Тюменланы Хадис бла Бёзюланы Токалай – экиси да Бабугент элде жашагъандыла. Къудуретни ахшылыгъындан, ала узакъ ёмюр да сюргендиле.

Урунуу рынокда сурам болгъан усталыкъла

Кёп болмай, Эски Черекде Къабарты-Малкъарны   агропромышленный колледжинде - «Эл мюлк машиналаны ишлетиу»,  «Сити-фермерство», «Промышленный терек бахчалыкъ», «Агрономия» компетенцияладан тёрт мастерской ачылгъанды. Анга  КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов эм Урван муниципал районну администрациясыны башчысы Валерий Аджиев эм башхала къатышхандыла.

СИЗО-да кечиннген акъылбалыкъ болмагъанлагъа орта билим берликдиле

Аманлыкъ этгендиле деп ишекликге тюшген, терсленнген эмда жууапха тартылгъан акъылбалыкъ болмагъанланы араларында билим бериу ишни тамамлаугъа пенитенциарный системада уллу магъана бериледи, деп билдиргендиле КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан. 

Россельхозбанкны жангы кредит картасы

Къабарты-Малкъарда жашагъанлагъа Россельхозбанк жангы кредит карта жарашдыргъанды. 

Бузукълукъ этгенле жууапха тартылгъандыла

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясы, электрон сертификацияны жалчытхан «Меркурий» деген система бла ишлеуде Къабарты-Малкъарда эки социал учреждение бузукълукъ этгенлерин тохташдыргъанды.

Наркотиклеге къажау комиссияны жыйылыуу болгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республикада наркотиклеге къажау  комиссияны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.

Предприятияла къыйын кезиуде жунчумазча

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю ишчи жерлени сакъларча  «ФОТ 3.0»  къырал программагъа кёре  «Долинск» санаторийге 2023 жылгъа дери  21,9 миллион сом льготалы кредит бергенди.

Сабийлени фахмуларын ачыкълагъан араны ишин белгилегендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков эм «Фахму эм жетишим» деген билим бериуге себеплик этген фондну оноучусу, «Билим бериу» миллет проектни жамауат-иш советини председатели Елена Шмелева «Антарес» араны Къабарты-Малкъар Республикада сабийлеге эм жаш тёлюге чыгъармачылыкъ, спорт, билим бериу эм илму жаны бла болушлукъ бериу,  онгларын эм фахмуларын  айнытыугъа Себеплик этиу советни регион арасыны жыйылыуун бардыргъанды, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Сабийни ойната билген – ол да илмуду

Кёп ата–анала сабийлерин жаланда къырал айнытыргъа керек сунадыла. Юйретиучюле – сабий садлада, устазла - школлада…