Календарь событий

30 декабря 2021

«Жамауат палата жалынчакъсыз профессионал экспертизаны арасы, халкъ бла байламлыкъны къураучусу болургъа тийишлиди»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республиканы Жамауат палатасыны жангы къаууму бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Аны башлай, ол Палата кесини магъаналылыгъын ачыкълагъанын, аны эсгертиулерине, оюмларына, кёргюзтген амалларына власть органла бла экспертле тынгылагъанларын чертип айтханды.

Махтаулу къарындашла

Кёнделенден Теммоланы Мухутдин бла Зояны  уланлары Самитдин бла Рашид халкъыбызны атын иги бла айтдыргъан жашларындандыла. Экиси да жашау жолларына аскерчиликни сайлагъандыла. Экисини да бийик билимлери барды.

Жарыкъландырыу халлы байрам оюнла

«Полициячы Къар Аппа» Битеуроссей акцияны чеклеринде КъМР-ни Май районуну сабий садларында жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну тематикасында жангы жылгъы утренникле къураладыла. Полициячыланы, юйретиучюлени эм ата-аналаны оюмларына кёре, энчи кииймле кийген жомакълы жигитлени эм аланы сахнада кёргюзтген жашауларыны сабийлеге жолда кеслерин къалай жюрютюрге тийишлисин игирек ангылатырча онглары барды.