Календарь событий

10 декабря 2021

Къоркъуусузлукъну жалчытыргъа- бирча къайгъыра

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз республика» учреждение жамауатны ырахатлыгъын жалчытыр муратда шахар тийреде, жоллада эм башха жерледе да видеокамераланы санын кёбейтеди,  деп билдириледи КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Бюгюнлюкде республикада  адамла аслам жюрюген жерледе 360 камера ишлейди. Ол санда транспорт инфраструктурада​ – 123-сю, социал магъаналы объектледе – 46-сы, жоллада  – 202-си, билим бериу учреждениялада – 123-сю эм административ мекямлада да 40-ы бардыла.

Полковникни насийхат сёзлери

Быйыл россей аскерни полковнигине - Уяналаны Рамазанны жашы Валерийге 73 жыл  толлукъ эди.

Сабий саддан башланады хар зат да…

Сабий садлагъа жюрюмей ёсген тёлюле озгъан ёмюрледе къалгъандыла. Бусагъатда ата–анала, кеслерине базынып, балаларын юйлеринде ёсдюрюрге сюймейдиле. Аппалары – ынналары бла ёсгенле да бек аздыла. Жарсыугъа, бизни республикада  сабий садлада хар балачыкъгъа жер табыла эсе да, группалада сабий кёпден,  эркин ойнаргъа онг болмай къалады. Биз бу проблеманы юсюнден Нальчик-20 орналгъан сабий садны юйретиучюсю Малкъондуланы Фатима бла ушакъ этгенбиз.

Фейсбукда уа не айтылады бу аурууну юсюнден?

Биз социал сетьлени дуниясында жашайбыз. Бир затыбыз къыйнагъанлай, фейсбукда жазып, адамланы айтханларына тынгылайбыз. 

Миллет проектле къалай толтурулгъанларына къаралгъанды эмда ол ишни игилендириу жаны бла мадарла сюзюлгендиле

Пятигорск шахарда Юрий Чайканы башчылыгъы бла РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисинде советни кезиулю жыйылыуу ётгенди.