Календарь событий

07 декабря 2021

Борчларын тёлемегенле токсуз къаллыкъдыла

«Россети Шимал Кавказ» компания быйыл август эм октябрь айланы чеклеринде электрокюч ючюн хакъ тёлемеген абонентлеге 36 минг билдириу жибергенди. Аланы барыны да борчлары 399 миллион сомгъа жетгенди, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Адамны чархына уллу сынау неди?

Артыкъда адам гипертониядан неда диабетден ауруй эсе, къыйынлыкъ келмезча не боллукъду?

Ол соруугъа бизни экспертибиз Ирина Осокина жууап береди.

Кишиликге бла батырлыкъгъа баш урууну белгиси

9 декабрь Ата журтну жигитлерини кюнюдю. Къайсы кезиуледе эмда болумлада  жашагъанларына да къарамай, хар кимге да тёре болуп къалмагъан батырлыкъ эмда жигитлик этгенле, къырал, бир жерлилери, жууукъ-ахлулары тюзлюк, азатлыкъ ючюн жанларын окъуна аямагъанла болгъандыла. 

Аманкъул ана капитал бергенлей

                                     Чам

Мени шуёхум Хатулей Муаедовични орунбасары болгъанлы уллугъа кетгенди. Аякъларын алгъынча баймакъ басмазгъа кюрешеди, чурукъларын ариуларгъа да унутмайды, кёнчегин да тюп иегилерине дери тартыуну къойгъанды. Къатыны юйрете болур кесин къалай жюрютюрге кереклисине. Алай къуралсын Аманкъул, кесини башы ол затлагъа не хазна жетсин...

ДАУТА

 Биз, къайда эсе да бирде, узакъда, ахшы адамланы табып, аланы юслеринден газетге жазабыз. 

Ана кёлю - балада, аны кёлю уа?

Бир адам да сюймейди къартлыгъында жангызлыкъны сынаргъа. Бютюнда жашы, туудукълары болуп тургъанлай.

Таматаланы осуятларын толтургъанды

Жолоучулукъ аламат затды, не кёп заман ётсе да унутмайса анда кёрген жерлени, танышахан адамланы. 2013 жылда Тюркню Ялова шахарында онекинчи халкъла аралы тепсеу фестивалы ётдюрюлген эди. Байрам бошалгъандан сора,  къарачайлыла бла малкъарлыла жашагъан Чифлик элге барыргъа излейбиз.

Тюркню  ара каналында къазах тилде бериулени редактору – бир жерлешибиз Чомаланы Уфук   элни ол заманда от тюшюуге къажау службасыны башчысы Къырымшаухалланы Муратха, телефон бла сёлешип, ниетибизни айтады. Бир кесекден ол жаш биз тургъан къонакъ юйге автомашинасы бла жетеди.