Календарь событий

30 ноября 2021

Республикада къурулуш объектлени бардырыуну юсюнден сёлешгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ишчи жыйылыу бардыргъанды, анда сёз 2022 жылда бардырылыргъа керекли къурулушланы эм социал магъаналары болгъан объектлеге тынгылы ремонт этиуню юсюнден баргъанды.

Битеуроссей конкурсда хорлагъанла бла тюбешиу

Къабарты-Малкъарны Башчысы школчуланы араларында «Уллу перемена» деген Битеуроссей конкурсда хорлагъанла эм финалгъа чыкъгъанла бла тюбешгенди.

Сёз эпидемилогия болумну эм жууукъ заманлада тамамланырыкъ ишлени юсюнден баргъанды

Инфраструктураны, социал эмда саулукъ сакълау объектлени, жолланы жангыртыу жаны бла келир жыл бютюнда кёп иш этилликди, дегенди Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков  асламлы информация органланы келечилери бла бардыргъан тюбешиуде.

Бюгюн республиканы Правительствосуну юйюнде ётген пресс-конференцияда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кёп тюрлю бёлюмледе иш не халда болгъаныны, чурумланы, келир кезиулеге умутланы юслеринден хапарлагъанды.

Ышармишле

Огъары Малкъардан Атабийланы  Магомет (жаннетли болсун) «Заман» газетни редакциясы бла байламлыкъны къаты жюрютгенди. 

Ётюрюк тюш

Алим, школдан келе-келгенлей, портфелин да бияры быргъап, жашчыкъла бла топ ойнаргъа ашыкъды.

– Алгъа дерслеринги этип, ойнаргъа андан сора барсанг иги болмазмы эди? – деди анасы.

Ач да болмай, арыкъ болургъа онг бармыды?

Диета тутхан бек къыйынды. Алай артыкъ ауурлукълары болгъанла аны хатасындан саусузла болуп баргъанларын кёребиз. Сёз ючюн, жюреклери къыйнап башласа, семиз адамлагъа  врачла «арыкъ болугъуз» дейдиле. Айтхан тынчды, алай аны этген а болмагъанча къыйынды. Не диетала бла къоркъмай хайырланыргъа боллукъду? Аш орунну бузмай? Рахайланы Аслижан бизни республикада бек билимли гастроэнтерологладан бириди, Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасында ишлейди. Биз  Аслижан Далиевнагъа тюбеп, газет окъуучула жиберген бир талай соруугъа жууап беририн тилегенбиз.

ИНТЕРНЕТДЕ АЙТЫЛГЪАН ХАР ЗАТХА ИЙНАНЫП ТУРУРГЪА КЕРЕКМИДИ?

Къартайыуну къалай мычытыргъа кереклисини юсюнден Интернетде дуния бла бир информация барды. Ала бары да керти болсала, жомакъладан жигитле бла эриширге къолубуздан келлик эди.

Къабарты-Малкъар –кёкню тюбюнде ачыкъ музей

Алгъаракълада Къабарты-Малкъарда Германияны Археология институтундан алимлени къаууму болгъанды.