Календарь событий

09 декабря 2021

Сёз жолланы тап халгъа келтириуню юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвада Россей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллинни башчылыгъында видеоконференцсвязь амал бла бардырылгъан Регионланы айнытыу правительстволу комиссияны президиумуну ишине къатышханды.

2013 жылгъа дери чыкъгъан телевизорла къачан эски боллукъдула

Айныу деген неге жетгенди! Энди битеу да федерал каналла цифралы технология бла ишлейдиле. 

Жигерлиги эмда асыллыгъы бла табылгъан уллу махтау

Жангоразланы Ибрагим 1958 жылда Къазахстанда Акъмола областьда «Ижевский» совхозгъа жаш  специалист болуп келген эди. 

Адам улугъа бек къоркъуулу тогъуз палах

Америкалы миллиардерле, басма органла билдиргенлерине кёре, къыямадан кеслерин сакълар ючюн, Жангы Зеландияда жер тюбюню теренинде бункерле хазырлайдыла.

Булунгугъа баргъан жол тапландырылады

Кёп болмай, КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ичши жумуш бла   Тёбен-Чегемеге бла Хушто-Сыртха баргъанында,  анга эллиле  жолланы халларына эс бурургъа кереклисини юсюнден тилеклерин айтхан эдиле. 

«Элбрусну кубогундан» - 27 майдал

Нальчикде тхэквондону олимпиада тюрлюсюнден «Элбрусну кубогу» деген эришиу къуралгъанды, анда хорлагъанлагъа спортну устасы деген ат берилгенди.

Республиканы спортчулары – эм кючлюлени санында

Волгоградда каратени киокусинкай тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды.