Календарь событий

22 декабря 2021

«Ышаннгылылыкъ, къоркъуусузлукъ, таплыкъ – аладыла бизни баш борчларыбыз»

Шёндюгю дунияда энергетиканы магъаналылыгъыны юсюнден айтыр кереклиси болмаз. Электрокюч бизни жашауубузгъа терен сингнгенди: юйлерибизде техника аны бла ишлейди, отоуларыбыз жарыкъ боладыла.

«Тау эллеге артыкъда сакъбыз»

Республиканы районларында электрокюч сетьлени жангыртыу жаны бла аслам иш этиледи. Ток ызлагъа иели юйлени эмда производстволу объектлени къошадыла, жамауат аслам жыйылыучу жерлени, орамланы да жарытадыла.

«Ишими жаратама, ол манга сейир кёрюнеди»

Жангоразланы Даниялны къызы Бачиланы Сакинат врач болуп жыйырмадан аслам жыл ишлейди. Медицинада ол сайлагъан ишине Ультразвуковая диагностика (УЗИ) дейдиле. Аны юсюнден толуракъ хапар билирге сюйюп, анга тюбеп, ушакъ бардыргъанбыз.

Мектепде «Эрмитажны классы»

Кёп болмай, Къабарты-Малкъар къырал университетни «Приоритет-2030» стратегиялы программасына кёре, Нальчикни 33-чю номерли школунда «Эрмитаж–класс» клуб ачылгъанды. Аны магъанасы дунияны эм иги музейлеринден бири, Къырал Эрмитажны коллекциясы бла шагъырей болургъа излеген школчуланы бирикдириргеди. 

Паспортну жарашдырыуда жангы жорукъла

Келир жыл биринчи июльдан башлап, Россей Федерацияда паспортла бериуню эмда алышындырыуну болжалы бирча боллукъду, деп билдиргендиле КъМР-ни прокуратурасындан.

Россейни МВД-сыны быйыл 8 ноябрьде чыкъгъан 854-чю номерли буйругъуна кёре, паспортну бериу эмда алышындырыу жумуш талай жорукълагъа келиширча этилгенди.