Календарь событий

28 декабря 2021

«Тилибизни, тинибизни сакълагъан тиширыуларыбызгъа баш урама»

Бызынгыны орта школунда малкъар тилден бла адабиятдан Чочайланы Нажабат, Гамайланы Хызырни къызы, окъутады. Ол республикада эм сынамлы, сыйлы да устазларыбыздан бириди. Ишин бет жарыкълы толтургъаны ючюн 2011 жылда къыралны Правительствосуну сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды. 2002 жылда «Жылны устазы» деген республикалы конкурсну лауреаты болгъанды, алтын харфла бла жазылгъан Ыразылыкъ къагъытны республиканы биринчи Президенти Валерий Мухамедович Коковдан алгъанды. 2006 жылда Россейни эм иги устазына саналгъанды, 2013 жылда уа Къабарты-Малкъарны эм иги устазы болгъанды.

Замандан артха къалмазгъа итине

Узакъ тау эллерибизни бирине Бызынгыгъа барсанг, жангыртылгъан, омакъ школу узакъдан окъуна кёзге илинеди. Анга РФ-ни КъМР-ни билим бериуюню сыйлы ишчиси Хапаланы Тахир башчылыкъ этеди. Биз анга тюбеп, школну юсюнден ушакъ этгенбиз.