Календарь событий

26 декабря 2021

Булунгугъа баргъан жолну хали бла шагъырейленнгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ишчи жумуш бла Чегем районда болгъанды, ол  Хушто-Сыртны бла Чегем чучхурланы ортасында жолгъа къарагъанды. Анда ишле Экинчи Чегем-Булунгу деген жолну жангыртыу бла байламлы комплексли  мероприятияланы чеклеринде бардырыу бла бирге жууукъ заманда  башланырыкъдыла.

Республиканы оноучусу бла бирге ишчи жолоучулукъда КъМР-ни Парламентини Председателини орунбасары Жанатайланы Салим, КъМР-ни транспорт эм жол мюлк министри Аслан Дышеков, Чегем  районну администрациясыны башчысы Юра Борсов болгъандыла.  

«Жаш тёлюбюзню асламысы адет-намысха къаты болгъаны мени къууандырады»

Жазаланы Жулдуз Тёбен Чегемни орта школунда устаз болуп ишлегенли  эки жыйырма бла беш жыл боллукъду.  Ол бийик категориялы устазды. Кёп район эм ведомстволу саугъалагъа тийишли болгъанды.

Аны кёз къарамы бла ишленнген дуния

Орта школну Орта Азияда бошагъанлай, туугъан жерине келирге эркинлик берилген халкъы бла къайтып, университетни малкъар тил бла литература бёлюмюне киреди. Ол кезиуде ата журтларындан кёп хапарлары болмагъан таулу жашла бла къызла, бир-бирлерине тюбеп, танышып, окъууларын бардыргъандыла.