Календарь событий

12 декабря 2021

Насыпны мурдору – жарыкълыкъ, хунерлилик эмда намыс

Гочаланы Борис бла Нина бирге жашагъанлы бу кюнледе 35 жыл толгъанды. 

Спорт ара саулукъну кючлерге, жетишимле болдурургъа себеплик этеди

Къашхатауда физкультура-саулукъ кючлеу комплекс (ФОК) былтыр ачылгъанды. Андан бери кёп заман озмагъан эсе да, жетишимле уа бардыла. Аны эм башха затланы да юслеринденди бизни ФОК-ну директору Уяналаны Рамазанны жашы Азрет бла ушагъыбыз.

- Азрет, эм алгъа, комплекс къаллай программагъа кёре ишленнгенин, мында уруннган тренерлени юслеринден айтсанг эди.