Календарь событий

20 декабря 2021

Усталыкъгъа элтген жол

Бизни миллет ата-бабаладан бери да жюн ишни болмагъанча айнытып, жашауда уллу хайырын кёрюп тургъаны кертиди. Сёз ючюн, хар таулу тыширыу кийиз ура билгенди. Ол аны юй турмушун, жылыуун, жанын, чархын, санын, саулугъун сакълагъан багъалы харакети болуп тургъанды.

Бёрюлеге къобуз согъуу

Шофёргъа айтып автобусну тохтатама. Сора нёгерлериме ызыма къайтыргъа керек болгъанын айтама. Ала соруулу къарайдыла, унамайдыла.

«Сурат ишлерге бек сюеме»

Тырнауузда жашагъан Мурзаланы Сапаралийни къызы Камилагъа  бир жыл толгъанда, юйдегилери аны белгилерге жыйылып, гитче столчукъну юсюне  кёп тюрлю илляулани салгъан  эдиле. Аланы араларында уа карандаш, къалам да болгъандыла.

Юч республиканы жюз жыллыкъ байрам кюнлерин белгилеу бла байламлы келишим этилгенди

Къабарты-Малкъар, Ставрополь край, Къарачай-Черкес  эм Адыгея республика къыраллыкъларыны жюз жыллыкъ байрам кюнлерин белгилеу бла байламлы келишим этгендиле.

Стратегиялы айнытыуну эм миллет проектлени сорууларына къарагъандыла

Быйылгъы жылда жашауда бардырылгъан Стратегиялы айнытыу  эм миллет проектле жаны бла Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында советни жыйылыуу  болгъанды.

«Саулукъ сакълау» эм «Демография»  миллет проектлени бардырылыуларыны юсюнден соруулагъа тынгылы къаралгъанды, ала Россейни Президенти миллет муратлагъа жетерге  деп салыннган борчлагъа бурулупдула.