Календарь событий

05 декабря 2021

Киштикле

Сен айтмасанг, биз а киштикле къаллай жаныуарла болгъанларын билмейбизми, дерикледа  болурла. Алай эсе да, къапландан, арсландан башлап, сюлесиннге дери да, туз эм юй киштиклени да алагъа къошуп, ала барысы да бек кюйсюз жыртхыч жаныуарла болгъанларын кёпле да биле болмазла, артыкъда сабийле. 

«Табийгъат да, жарсыулу кезиуню эсине тюшюрюп, кесича ачыулана эди»

Эндреуюк айны биринчи кюнюнде Огъары Малкъарны жамауаты, межгитге жыйылып, Саутуда урушну кезиуюнде, хаталары-хылилери болмай къырылгъан эллилерин эсгередиле.