Жамауат

Заманны ниет ёкюлю

КъМР-ни, КъЧР-ни, Къалмыкъ Республиканы да халкъ поэти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салих туугъанлы бу кюнледе 85 жыл болады. Ол республикада, андан тышында да бек белгили адамларыбыздан бири эди.

Атыбызны иги бла айтдыргъанла

Алгъаракълада Къарачай-Черкесден Ёзденладан биреулен сёлешип: «Аланла, тюзюн айтсагъыз эди, Социалист Урунууну Жигити Ёзденланы Мариям къарачайлымыды огъесе малкъарлымыды. Кеси да къайсы элде туугъанды, сыйлы атха къайда, къачан эм нек тийишли болгъанды», - деп сорады.

«Сизни аламат ариу жеригизни унутмам»

Журналист жолла кёп сейирлик адамла бла тюбешдиредиле. Аллай тюбешиулеримден бири мени эсимде къалгъанды.  Ол жыйырма бла алты жыл мындан алгъа болгъан эди…

Студентлени хайырлы ишлерге юйретирикдиле

Алагъа аллай онг Къабарты-Малкъарда «Халкъла аралы кооперация эмда экспорт» деген регион проектни чеклеринде берилликди, деп билдиргендиле республиканы Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Билимли адамла -къыралны тутуругъу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин быйыл Федерал жыйылыугъа этген чакъырыу сёзюнде къыралны Сауутланнган кючлерине, тыш политиканы бардыргъанлагъа, социал-экономиканы айнытыугъа жууаплы болгъанлагъа эм башха бёлюмледе ишлегенлеге салыннган борчланы юсюнден тынгылы айтханды. 

Миллет магъаналы болгъан жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Багъалы шуёхла!

Сюймекликни къоруулагъанла уа болгъандыла

«Анам Герюкланы Хазизнер кёп хапар айтханды манга. Ала барысы да бизни халкъыбыз бла байламлыдыла. Мен анамы хар сёзюн да жазаргъа кюрешгенме. Таматаларыбыз билгенни биз билмейбиз, аланы айтханлары алтындан да багъалыды. Аллай бир хапарны бюгюн «Заман» газетни окъуучуларына айтыргъа сюеме», - дегенди Улбашланы Саният, редакциягъа келип. Биз Саниятны хапарын басмагъа хазырлагъанбыз.

Жууаплылыкъны толусунлай сезе, жамауатдан ыразылыкъ табады

Озгъан жылда «КъМР-ни сыйлы врачы» деген даражалы атха тийишли болгъанланы санында Нальчикде республикалы клиника больницаны доктору Геккиланы Сапарны къызы Жаннет да болгъанына аны таныгъанла,усталыгъын билгенле да къууаннгандыла.

Чамдан, оюндан чыкъгъан насып

Бирле айтадыла ол алай боллукъ тюйюлдю деп, биз аны таныйбыз, хапарын бек иги билебиз дегенле да бардыла. Ким биледи, тюзю къалай болур? Окъуучуларыбызны араларында да табылырла бу хапарны эшитгенле. Мен а билгенимча айтайым.

Бирликге жораланнган атлам

Шёндю газетлеге бла журналлагъа жаздырыу къыстау барады. Башхаланы билмейме, мен а  миллетибизни жангыз газети «Заман» ючюн къайгъырама. Таулума деген да аны айныры, кёп болуру ючюн къайгъырыргъа керекди, кесин таулулугъун аны бла билдиртсин деп, алай къарайма. Чакъырыу да этеме, ана тилибизде чыкъгъа «Заман» газетге тутхучлулукъ этигиз, анга жаздырыгъыз деп. Ол барыбызны да бирликге  алчы атламыбыз болсун.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат