Жамауат

Жазылыу кампания бир ыйыкъдан бошаллыкъды

«Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Ол халкъны къыраллыгъыны бир белгисиди, ниет хазнасын сакъларгъа да уллу къошумчулукъ этеди.

ЖКХ ючюн артыгъы бла тёлеген эсегиз…

Бирде коммунал жумушла ючюн келген тёлеу къагъытда биз сакълагъан угъай, башха затла жазылып боладыла. Сёз ючюн, токну, газны, сууну багъалары уллуракъ болуп. Тёлегенден сора, ала терс тергелгенлерин билсегиз, артыкъ бергенигизни ызына къайтарыргъа боллукъсуз.

Огъурлу ишлери бла эсде къалгъанды

Алгъаракълада Яникой башында  Сарбашланы тукъум жыйылыулары бола эди. Ары жашаулары келгенле, жаш адамла, сабийле да баргъан эдиле. Абаданла бирге олтуруп, озгъан заманланы, дуниядан кетген жууукъларын да эсгере олтурадыла. Бютюнда  кёп аланы  ауузларындан Магометни  аты айтылады. Аны эшитип, ол ким, къаллай адам  болгъанын  билирге мен да сюйгенме.

Баший тас болгъан сызгъа

Герпегежден Къашхатау таба элден юч километр чакълы баргъанлай, жолну сол жанында тал терекле тюбюнден сууукъ шаудан чыгъады. Анга Баший кезлеу дейдиле.

Алайтын ётгенлени кёбюсю тохтайдыла, сууукъ суудан ичедиле, суусапларын къандырып, аны жаратханнга да шукур эте, жолларына тебирейдиле. Кесим да алайгъа къайта туруучума.

Ахшылыкъ унутулмайды

Газет бла байламлыкъ жюрютген, аны бетлеринде танышларыны,  шагъырейлерини неда биргелерине ишлегенлени юслеринден материалла жазып ийгенле бардыла. Бу материалны редакциягъа Залимгери Шогемов жибергенди. Ол Ата журт урушну ветераны Анахаланы Асхатны жашы Магометни юсюнденди. 

Табийгъатха аяулу кёзден къарарча

Гитче классланы окъуучуларына табийгъатха аяулу кёзден къараргъа юйретген дерсни РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери бардыргъандыла. Ол Нальчикде Маданиятны  айнытыу арада  ётгенди.

Сейирлик ийнаныуланы шагъатлары

Бурун заманлада бизни халкъда элледе, аланы къатларында неда агъачлада бир-бир уллу ташлагъа энчи кёзден къарагъандыла. Башхача айтханда, алагъа адамда болмагъанча аллай кюч бергендиле, кеслерине да жанлары болгъан затлагъача алай къарагъандыла.

Улоуну сатханда налог тёлерге керекмиди?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

Къайсы жаныуарланы дин дурус кёреди?

Не заманда да шуба тиширыу жюрекге балхам бола келеди. Миллет республикалада жашагъанла уа – бютюнда. Алгъын аны алыргъа кёплени къолларындан келмей эди. Бюгюнлюкде уа аллай амал барды. Алгъыннгы заманны багъалары бла тенглешдиргенде, шёндю ала иги да учуздула.

Таза суу бла сылтаусуз болурча

Кёп болмай Басхан шахарны жер-жерли самоуправлениясыны Советини депутатлары таза суу бла жалчытырча иш къалай тамамланнганы бла шагъырейленнгендиле. Эсге сала айтсакъ, Басхан районну администрациясы юч жылдан мындан алгъада хазырлагъан проект Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковну болушлугъу бла бардырылады.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат