Жамауат

Аны илмугъа салгъан къыйыны бюгюн да эсленеди

Республикада культурологиядан биринчи доктор, белгили кесаматчы Орусбийланы Фатима жашаудан кетгенли он жылдан атлагъанды. Жазгъан ишлери бла маданият хазнабызгъа тийишли юлюш къошханды. 

Элни тутуругъу аны иш кёллю адамларыдыла

Элбрус районда орналгъан Бедик эл 1922 жылда къуралгъанды. Ол заманда аны аты «Малкъар племсовхоз» болгъанды.

Жашил байлыкъларыбызны сакъларгъа эмда кёбейтирге

«Агъачланы сакълау» деген федерал проект адамларыбызгъа таплыкъгъа, игиликге деп бардырылады, миллет агъачларыбызны сакълау бла байламлыды. Аны магъанасы бирди – агъачланы жангыртыу. Бу борч а эки кесекден къуралады: терек къоранчланы азайтыу эмда ала къуругъан жерледе жангыларын орнатыу.

«Заманны» хар таулу юйюрге

Багъалы шуёхла!  

Тиширыуларыбызны сыфатларын не затла бузадыла?

Бирде тиширыула бютюн ариу кёрюнебиз деп сыфатларын, кеслерини юсюнден бирсилени оюмларын да осал жанына айландырадыла.  Аны юслеринден косметолог Эдикаланы Анжела бла ушакъ этгенбиз. 

Агъачланы сакълау

«Агъачланы сакълау» федерал проектни чеклеринде аслам тюрлю агротехника жумуш тамамланады. Ала аны эм магъаналы кесегинден биридиле. Къабарты-Малкъарда мюлкледе агъачланы айнытыу эмда заранлы битимле ёсмезча этиу хыйсап бла аланы жыл сайын бардырадыла.

Тыш къыраллы люстра

Болгъан иш

Къауум заман мындан алгъа болгъан ишди. Хасан бла Хусей деп элде эки туугъан къарындаш жашайдыла. Туугъан къарындашла да эгизле. Санлары, сыфатлары бир бирге асыры ушагъандан, устазлары, биргелерине окъугъан жашла, къызла окъуна ажашдырып болгъандыла. Бютюнда бирча кийинип келселе.

Ток ючюн тёлемегенле жууапха тартыладыла

 «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуню Нальчикде бёлюмюню келечилери токну эркинликсиз хайырланнганланы тинтир ючюн терк-терк рейдле бардырадыла. Алай  бла быйыл беш айгъа токну эркинликсиз хайырланнганлары бла байламлы 93 шарт ачыкъланнганды. Ала кёп фатарлы эм энчи арбазлада жашагъанладыла. Бюгюнлюкде аланы компаниягъа 861 минг сом берликлери барды.

Почтагъа барыргъа ашыгъыгъыз!

Багъалы шуёхла!

Узакъ ёмюрлюкню жашырынлыкълары

Кёп жашауну амаллары

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат