Жамауат

«Ёмюрлюк отла» байрамгъа хазырдыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны специалистлери Къабарты-Малкъарда битеу да 38 Ёмюрлюк от эсгертмеледе ишлеген газ оборудованиягъа къарап, хар нелерин да тынгылы этип чыкъгъандыла.

Уста ишчини сайлагъандыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияда «Усталыкъда айырмалы» деген конкурс бардырылгъанды. Анга бёлюмлени барындан да электрогазосварщик специалистле къатышхандыла, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Къыз урлау: игимиди, аманмыды?..

Бу арт жыллада бир-бир халкълада къыз урлау ёмюрлени теренинден къазып чыгъарылып, жангыдан жашауда жерин алып башлагъанды. Алай ол бизни халкъда бек аз жюрюгенди. Мени акъылыма кёре, къызны сындыргъан керексиз затды.

Кёкюреги орденледен бла майдалладан толу эди

 Солтанланы Хажи-Османны жашы Назир 1902 жылда Шыкъыда туугъанды. Элде школда окъугъанды, Къураннга да юйреннгенди. Совет власть тохташханда, гитче тюкени болгъанды. Ара мюлк къуралгъанда уа, анда эсепчи эди. Бир ауукъ заманны бригадир болуп да тургъанды. Урушну аллында жыллада уа ол Шыкъыда Чкалов атлы колхозну председатели эди.

Алты жюзден аслам адам къутхарыу операциягъа къатышханды

Адамланы эм жерлени къыйын болумланы хатасындан къоруулаугъа, бийик таулада ачыгъанланы къутхарыугъа салгъан къыйынлары, кёп жылланы бет жарыкълы ишлегени ючюн республиканы Башчысыны оноуу бла МЧС-ни Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядыны таматасы Мишаланы Ахмадиягъа «Къабарты-Малкъарны сыйлы къутхарыучусу» деген ат берилгенди.

 

Тилни юсюнден энтта да бир кере

 Миллетни тарыхы, жоругъу, культурасы, ана тил бла байламлыды. Тилди миллетни миллет этген. Ана тилни сакъламагъан, миллетсиз,тилсиз къалады.Таулу халкъ, зор бла кёчюрюлюп,   ол къыйынлыкъны кеслеринде сынагъандыла.

Газет миллетни тарыхыны кюзгюсюдю

Хурметли жамауат!

Жыл санына къошуп – фронтха

Уяналаны Къанаматны жашы Алим урушха 1942 жылда 9 августда онжети жылында кетгенди. Ол, кеси тенгли кёплеча, Ата журтну къоруулагъанланы сатырында болургъа итиннгенди. «Ол заманда кимни да акъылында ол эди: къыралыбызны къоруулау, душманны жокъ этиу», – деп эсгергенди Уяна улу.  Фронтха жиберигиз деп баргъанында, аны алыргъа унамагъандыла, ол, жыл санына къошдуруп, муратына алай жеталгъанды. Аны Ташкентде пулемёт-миномёт училищеге жибередиле, ызы бла аскерге Термез шахарда Афганистан бла чекге ашырадыла. 

Кишиликни дерслери эски болмайдыла

Элбрус районну краевед музейинде байрам, эсгериу кюнлегезаманда да энчи ишле бла тюбейдиле. Аны директору Этезланы Фатимат, Созайланы Асхадны къызы, быллай тарых темалагъа этген ишлери бла белгилиди. 

 

«Аскерчи нёгерлерим бла бирге болургъа керекме»

Кичи лейтенант Гочияланы Кичибатырны жашы Хусейин аскерге 1938 жылда чакъырылгъан эди.  Одесса аскер округда къуллукъ этгенди. Тёбен чегемли жашны хунерин кёрюп, кичи офицер къауумну юйретген школгъа ашырадыла. Аны тауусуп, ол кичи лейтенант чынны алады. 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат