Жамауат

Сыйсыз излемледен кери болуу магъаналыды

Белгилисича, Жай Олимпиада оюнла быйыл Парижде июль-август айлада ётерикдиле. Францияны ара шахарына бу спорт байрам 100 жылдан сора къайтханды.

«Энди аллайны киши сынамасын»

Яникойчу Таппасханланы Ахматны юйюрю кёчгюнчюлюкден туугъан жерибизге биринчи къайтханладан бири болгъанды. 1956 жылда февральда 20-чы съездде Орта Азиягъа бла Къазахстаннга кёчюрюлгенле туугъан жерлерине къайтыргъа боллукъдула, деген оноу чыгъарылгъанлай, Ахмат Азнаурович юйюн, малын да сатып, 6 сабийи бла келеди.

В Урванском районе вводятся временные ограничительные меры

В соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2024 год, утвержденным Председателем НАК, Оперативным штабом в Кабардино-Балкарской Республике 27 марта 2024 года в Урванском муниципальном районе будут проводиться антитеррористические учения.

Жигерлиги ыcпасха тийишли болгъанды

Къадар дегенинг сейирди. Къайры элтмейди, къайры жетдирмейди. Ахшы муратла салып, бюгюн былайда турсанг, тамбла уа арталлы да сагъыш этмей тургъан жеринге жол чыгъарып къояр.

Дарманнга жарагъан хансла

Республиканы тау жерлеринде дуния бла бир дарманнга жарагъан хансла бла битимле ёседиле. Аланы къалай хайырланыргъа керегин эмда   къайсысы не ауруугъа жарагъаныны юсюндендиле бюгюннгю билдириулерибиз.

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Маданият ишчини кюню бла  алгъышлауу

 

«Сабийлени гитчеликден тюзлюкге юйретирге, билим берирге борчлубуз»

Бабугент элде жашагъан Чофанланы Жамал миллетини керти жашыды, адетге, намысха къаты болгъан инсанды. Къужонланы Магометни къызы Майрышхан огъурлу ана, кёп жылланы Бабугентни Кадет школунда, бюгюнлюкде уа элни орта школунда математикадан окъутады. Жамал бла Майрышхан, жыйырма тёрт жылны бир бирге хурмет эте, беш сабий ёсдюредиле. Юйюрню, жашау болумланы юсюнден болгъанды Майрышхан бла ушагъыбызда. 

«Жаш тёлюбюз ахшы билим алып, республиканы айныууна себеплик этсе сюеме»

Бизни бюгюнлюкде Москвада жашагъан фахмулу, ахшы билим алгъан жаш адамларыбыз асламдыла. Джаппуланы Юсуф да аланы санындады. Аны жыр айтыргъа, назму жазаргъа да хунери барды. Назмуларын «Наша молодёжь»  битеуроссей журналны редактору Пётр Алёшкин жаратып, изданияларында басмалайды. 

«Саулукълу болуу – ол саусузну бла врачны бирлешиуюдю»

Миллетибизни фахмулу жаш адамларыны юслеринден ёхтемленип жазабыз. Бюгюн да Москвада Граждан авиацияны ара клиникалы больницасыны нейрохирургу Малкъарланы Сагъытны жашы Мурат бизни къонагъыбызды. Ол окъууун бошап, эки жылны Нальчикде ишлеп, ординатураны бла аспирантураны ара шахарыбызда ётгенди. Мурат медицина илмуланы кандидаты, бийик категориялы врачды. Атасыны усталыгъын сайларгъа таукел болгъан юч жашны бла сёлеширге энди юйрене тургъан къызчыкъны ёсдюреди. Аны бла ишини, башха сейирлерини юсюнден ушакъ этгенбиз.

 

Амал билген амал этеди

Темуккуланы Адил редакция бла байламлыкъ эрттеден жюрютеди. Басма, электрон амал бла чыкъгъан газетлерибизни бетлеринде аны дайым материаллары басмаланнганлай турадыла. Бу жол Адилни таулу адамны харкюнлюк жашауунда тюбей тургъан затланы юсюнден жазгъанын беребиз.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат